Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 84/2007

z dnia: 28.06.2007 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce...

Zarządzenie Nr 83/2007

z dnia: 26.06.2007 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2007 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 82/2007

z dnia: 26.06.2007 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2007 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 81/2007

z dnia: 25.06.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163;...

Zarządzenie Nr 80/2007

z dnia: 25.06.2007 w sprawie: powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na dyrektora Biblioteki Publicznej w Murowanej Goślinie i określenia trybu jej pracy Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (tekst jednolity Dz.U z 2001 r., nr 13, poz....

Zarządzenie Nr 79/2007

z dnia: 20.06.2007 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie Na podstawie art. 36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 25, poz. 2572 ze...

Zarządzenie Nr 78/2007

z dnia: 18.06.2007 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina. Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały XXXI/338/2005 Rady Miejskiej z dnia...

Zarządzenie Nr 77/2007

z dnia: 13.06.2007 w sprawie: Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i ust. 2 art.30 ust. 2 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tj. DzU. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami) i art. 87 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (DzU. Nr 162, poz....

Zarządzenie Nr 75/2007

z dnia: 11.06.2007 w sprawie: powołania Jednostki Realizacji Projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz....

Zarządzenie Nr 74/2007

z dnia: 11.06.2007 w sprawie: odwołania zespołu ds. wdrożenia i monitorowania projektu „Modernizacja i rozbudowa budynku zabytkowego ratusza w Murowanej Goślinie na potrzeby działalności biblioteki publicznej”. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami)...