Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 255/2008

z dnia: 13.06.2008 w sprawie: w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 252/2008. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 W § 1 zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina nr 252/2008...

Zarządzenie Nr 254/2008

z dnia: 12.06.2008 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: podinspektor ds. planowania rozwoju. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 253/2008

z dnia: 10.06.2008 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi gmina Murowana Goślina Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 252/2008

z dnia: 10.06.2008 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: kierownik Biura Planowania Przestrzennego. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 251/2008

z dnia: 02.06.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...

Zarządzenie Nr 250/2008

z dnia: 30.05.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 249/2008

z dnia: 27.05.2008 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2008 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o...

Zarządzenie Nr 248/2008

z dnia: 26.05.2008 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko podinspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych, zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co...

Zarządzenie Nr 247/2008

z dnia: 21.05.2008 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania...

Zarządzenie Nr 246/2008

z dnia: 21.05.2008 w sprawie: przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina. Na podstawie Uchwały Nr XVI/152/2008 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe...