Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 556/2010

z dnia: 01.06.2010 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,...

Zarządzenie Nr 555/2010

z dnia: 01.06.2010. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 roku o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst jednolity Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2010 roku, poz. 467 ) zarządzam, co następuje: §1 Powołuje się 11 Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 554/2010

z dnia: 27.05.2010. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2010 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2010 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 552/2010

z dnia: 20.05.2010. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 551/2010

z dnia: 11.05.2010. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 544/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990...

Zarządzenie Nr 550/2010

z dnia: 11.05.2010. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 545/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca...

Zarządzenie Nr 549/2010

z dnia: 11.05.2010. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania...

Zarządzenie Nr 548/2010

z dnia: 04.05.2010. w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: §1 W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta...

Zarządzenie Nr 546/2010

z dnia: 29.04.2010. w sprawie: uchylenia zarządzenia nr 56/2007 w sprawie wprowadzenia regulaminu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego. Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.), w związku z obowiązywaniem uchwały Nr XXXVIII/374/2010...

Zarządzenie Nr 545/2010

z dnia: 27.04.2010. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1951 ze zmianami) oraz § 6 uchwały Państwowej...