Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 117/2011

z dnia: 26.07.2011 r. w sprawie: powołania komisji do oszacowania szkód spowodowanych nawalnym deszczem w dniu 21 lipca 2011 roku. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 95 ze zmianami) i § 33 pkt. 4 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina...

Zarządzenie Nr 116/2011

z dnia: 26.07.2011. w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie § 21 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXI/338/2005 Rady Miejskiej w Murowanej...

Zarządzenie Nr 115/2011

z dnia: 26.07.2011 w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: referent ds. podatków i opłat lokalnych. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną...

Zarządzenie Nr 114/2011

z dnia: 26.07.2011 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 113/2011

z dnia: 26.07.2011. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...

Zarządzenie Nr 112/2011

z dnia: 26.07.2011 w sprawie: rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 3, ust. 5 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. Nr 47, poz. 277 z 2010 roku), zarządzam co następuje: §1 Z...

Zarządzenie Nr 111/2011

z dnia: 19.07.2011. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 110/2011

z dnia: 19.07.2011. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli...

Zarządzenie Nr 109/2011

z dnia: 19.07.2011. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...

Zarządzenie Nr 108/2011

z dnia: 19.07.2011. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu. Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 67 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651...