Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 285/2012

z dnia: 31.07.2012. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2012 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu realizacji...

Zarządzenie Nr 284/2012

z dnia: 24.07.2012. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 283/2012

z dnia: 24.07.2012. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki...

Zarządzenie Nr 282/2012

z dnia: 24.07.2012 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2012 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 281/2012

z dnia: 17.07.2012. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego Na podstawie art. 9g ust. 2 Ustawy Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006, Nr 97, poz. 674 ze zm.) w związku z § 10 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania...

Zarządzenie Nr 280/2012

z dnia: 17.07.2012. w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,...

Zarządzenie Nr 279/2012

z dnia: 11.07.2012. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8...

Zarządzenie Nr 278/2012

z dnia: 11.07.2012. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Zarządzenie Nr 277/2012

z dnia: 05.07.2012. w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Wojnówko. Na podstawie § 19 statutu Sołectwa Wojnówko zarządzam co następuje: §1 Zwołuje się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa i rady sołeckiej w następującym terminie...

Zarządzenie Nr 276/2012

z dnia: 05.07.2012. w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 208/2012 z dnia 31.01.2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa własności nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna oraz uchylenia Zarządzenia nr 268/2012 z dnia 26.06.2012 roku w sprawie nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa własności...