Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 444/2013

z dnia: 09.07.2013. w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Uchorowo. Na podstawie § 33 statutu sołectwa Uchorowo zarządzam co następuje: §1 Zwołuje się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w następującym terminie i miejscu: 30.07.2013 r. (wtorek) godz. 18:00...

Zarządzenie Nr 443/2013

z dnia: 443 w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240...

Zarządzenie Nr 442/2013

z dnia: 02.07.2013. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2013 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 441/2013

z dnia: 02.07.2013. w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół prowadzonych przez gminę Murowana Goślina Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz Uchwały Nr XLI/408/2010 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 440/2013

z dnia: 28.06.2013. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok. zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz zmiany planu finansowego zadań...

Zarządzenie Nr 439/2013

z dnia: 28.06.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz....

Zarządzenie Nr 438/2013

z dnia: 25.06.2013. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2013 r., ogłoszonym na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy...

Zarządzenie Nr 437/2013

z dnia: 25.06.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 436/2013

z dnia: 18.06.2013. w sprawie: powołania zespołu w celu ustalenia normy zużycia paliwa przez samochód służbowy Straży Miejskiej w Murowanej Goślinie. Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam co następuje: §1 Powołuję zespół...

Zarządzenie Nr 435/2013

z dnia: 18.06.2013. w sprawie: aktualizowania oraz wykorzystania bazy danych o organizacjach pozarządowych pod nazwą „Mapa aktywności organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina” Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 r. Dz.U....