Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 630/2014

z dnia: 25.07.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2014 roku. Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Uchwały Nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie...

Zarządzenie Nr 629/2014

z dnia: 25.07.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 626/2014

z dnia: 15.07.2014. w sprawie: osobowego składu komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U z 2014 r., poz. 191) w związku z § 10 ust 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia...

Zarządzenie Nr 625/2014

z dnia: 15.07.2014. w sprawie: określenia formy sprawozdań jednostek budżetowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina. Na podstawie §12 ust 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 119) w sprawie sprawozdawczości budżetowej, w szkołach i jednostkach...

Zarządzenie Nr 624/2014

z dnia: 15.07.2014. w sprawie: powołania Zespołu Konsultacyjnego na potrzeby realizacji projektu ?Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano ? wykonawczej, dla przebudowy budynków dworców w Murowanej Goślinie i w Łopuchowie wraz z zabudowaniami przyległymi w ramach zadania inwestycyjnego pt. Dokumentacja techniczna na rewitalizację...

Zarządzenie Nr 623/2014

z dnia: 15.07.2014. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2014 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz Uchwały...

Zarządzenie Nr 622/2014

z dnia: 15.07.2014 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...

Zarządzenie Nr 621/2014

z dnia: 15.07.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2014 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 620/2014

z dnia: w sprawie: sprawie zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

Zarządzenie Nr 619/2014

z dnia: 04.07.2014. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXXIII/319/2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst...