Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 168/2015

z dnia: 24.09.2015 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2015 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), art....

Zarządzenie Nr 167/2015

z dnia: 23.09.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 166/2015

z dnia: 18.09.2015 r. w sprawie: informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania, o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, o lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej...

Zarządzenie Nr 165/2015

z dnia: 18.09.2015 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji Na podstawie art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (t.j. z 30 stycznia 2013 r., poz. 330 ze zm.) oraz § 20 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, zarządza się, co następuje: § 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji...

Zarządzenie Nr 164/2015

z dnia: 17.09.2015 r. w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8...

Zarządzenie Nr 163/2015

z dnia: 17.09.2015 r. w sprawie: zakresu potrzeb remontowych budynków komunalnych na 2015 rok Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zarządza się, co następuje: § 1. 1. Zatwierdza się plan remontowy (rzeczowo finansowy) budynków komunalnych...

Zarządzenie Nr 162/2015

z dnia: 14.09.2015 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21...

Zarządzenie Nr 161/2015

z dnia: 08.09.2015 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2015 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 715 ze zm.) oraz...

Zarządzenie Nr 160/2015

z dnia: 08.09.2015 r. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko młodszy referent ds. księgowości budżetowej Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, będącego załącznikiem do Zarządzenia nr 244 Burmistrza...

Zarządzenie Nr 159/2015

z dnia: 03.09.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...