Zarządzenia Burmistrza

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 756/2018

w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 755/2018

w sprawie zarządzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 754/2018

w sprawie harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 753/2018

w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości

Zarządzenie Nr 752/2018

w sprawie utworzenia formacji obrony cywilnej

Zarządzenie Nr 751/2018

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2018 – 2036

Zarządzenie Nr 750/2018

w sprawie zmiany do zarządzenia nr 685/2018 z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykonania i rozliczenia z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport i Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie

Zarządzenie Nr 749/2018

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 739/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 17.04.2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) na wykonanie zadania...

Zarządzenie Nr 748/2018

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszowych za wynajem pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz terenu przyszkolnego szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Murowana Goślina

Zarządzenie Nr 747/2018

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2018 roku