Zarządzenia Burmistrza (2003)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 047/2003

z dnia: 25.04.2003 w sprawie: powołania Gminnego Zespołu do Spraw Referendum Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym ( Dz. U. Nr 57, póz. 507) zarządzam, co następuje: §1 Do przygotowania i przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum w sprawie wyrażenia zgody na ratyfikację...

Zarządzenie Nr 046/2003

z dnia: 23.04.2003 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) Burmistrz...

Zarządzenie Nr 046/2003

z dnia: 23.04.2003 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Długiej Goślinie Na podstawie art.36 a ust. 5 w związku z art. 5 c ust, 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996r. Nr 67, póz. 329 z późniejszymi zmianami)...

Zarządzenie Nr 045/2003

dnia: 15.04.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 3o ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) art, 695 Kodeksu Cywilnego, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...

Zarządzenie Nr 044/2003

z dnia: 15.04.2003 w sprawie: ogłoszenia wykazu gruntów przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 695 Kodeksu Cywilnego, art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 043/2003

z dnia: 15.04.2003 w sprawie: powołania zespołu uczestniczącego w Programie Szkoleniowym - Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: §1 1. Powołuje się zespół...

Zarządzenie Nr 042/2003

z dnia: 15.04.2003 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. Na podstawie art.5 regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Murowana Goślina, będącym załącznikiem do Uchwały 368/XL/2002 Rady Miejskiej z dnia 3 czerwca...

Zarządzenie Nr 041/2003

z dnia: 02.04.2003 w sprawie: powołania zespołu ds. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. ( z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta l Gminy zarządza co następuje: § 1 Powołuje się Zespół...

Zarządzenie Nr 040/2003

z dnia: 03.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 039/2003

z dnia: 02.04.2003 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...