Zarządzenia Burmistrza (2004)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 163/2004

z dnia: 1.04.2004 w sprawie: odstąpienia od dalszych przetargów na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 162/2004

z dnia: 23.03.2004 w sprawie: powołania komisji inwentaryzacyjnej Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku nr 142 poz. 1591, tekst jednolity ze zmianami) oraz art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. nr 76 z 2002 roku, poz. 694, tekst jednolity)...

Zarządzenie Nr 161/2004

z dnia: 23.03.2004 w sprawie: zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok Na podstawie § 11 Uchwały Nr XIII/157/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Gośline z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok oraz art. 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003...

Zarządzenie Nr 160/2004

z dnia: 23.03.2004 w sprawie: powołania zespołu ds. opracowania gminnej strategii integracji i polityki społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Powołuję zespół ds. opracowania gminnej strategii...

Zarządzenie Nr 159/2004

z dnia: 22.03.2004 w sprawie: wyznaczenia na obszarze miasta i gminy Murowana Goślina miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Na podstawie art. 76 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. Nr 25, poz....

Zarządzenie Nr 158/2004

z dnia: 18.03.2004 w sprawie: rozbudowania jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Na podstawie § 2 , § 15 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112 poz....

Zarządzenie Nr 157/2004

z dnia: 01.03.2004 w sprawie: podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2004, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia...

Zarządzenie Nr 156/2004

z dnia: 27.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 155/2004

z dnia: 27.02.2004 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:...

Zarządzenie Nr 154/2004

z dnia: 27.02.2004 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2004 roku Na podstawie Uchwały Nr 339/XXXVIII/2002 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 25 lutego 2002 roku w sprawie trybu postępowania...