Zarządzenia Burmistrza (2005)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 319/2005

z dnia: 25.05.2005 w sprawie: zatwierdzenia harmonogramów realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na II kwartał 2005 roku. Na podstawie art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zatwierdza...

Zarządzenie Nr 318/2005

z dnia: 25.05.2005 w sprawie: zatwierdzenia planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2005 rok. Na podstawie art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plany finansowe zatwierdzone Zarządzeniem...

Zarządzenie Nr 307/2005

z dnia: 18.05.2005 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2005 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności...

Zarządzenie Nr 306/2005

z dnia: 02.05.2005 r. w sprawie: ustalenia stawek czynszu najmu z tytułu dzierżawy gruntów stanowiących mienie gminne. Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie...

Zarządzenie Nr 305/2005

z dnia: 02.05.2005 r. w sprawie: powołania Komisji ds. planu ogólnego miasta Murowana Goślina Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 30 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)) uchwala się, co następuje: §1 1. Powołuje się Komisję ds. planu ogólnego miasta Murowana...

Zarządzenie Nr 303/2005

z dnia: 28.04.2005 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam,co następuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 302/2005

z dnia: 28.04.2005 r. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2005 roku Na podstawie art. 118 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 3 lutego 2003 r. Dz.U. Nr...

Zarządzenie Nr 298/2005

z dnia: 22.04.2005 r. w sprawie: powołania zespołu uczestniczącego w opracowaniu założeń do projektu organizacji ruchu na terenie miasta Murowana Goślina. Na podstawie art.30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz.1519 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina zarządza, co...

Zarządzenie Nr 297/2005

z dnia: 20.04.2005 r. w sprawie: podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2005, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia...

Zarządzenie Nr 296/2005

z dnia: 01.04.2005 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale mieszkalne w zasobach mieszkaniowych gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 28 ust.2 ustawy z dnia 21...