Zarządzenia Burmistrza (2006)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 451/2006

z dnia: 18.04.2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 450/2006

z dnia: 18.04.2006 w sprawie: określenia rodzaju środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, okresu użytkowania, oraz ustalenia stanowisk na których dopuszcza się używanie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie, własnej odzieży i obuwia roboczego. Na podstawie art.2377 §...

Zarządzenie Nr 449/2006

z dnia: 14.04.2006 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, conastępuje: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia rokowań na oddanie w użytkowanie wieczyste zabudowanej...

Zarządzenie Nr 448/2006

z dnia: 10.04.2006 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia na własność gminy nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa ( tj Dz U z 2001 roku, Nr 57 , poz. 603 ze zm. ) art. 7 ust. 1 pkt 3 z dnia 8 czerwca 1990r....

Zarządzenie Nr 447/2006

z dnia: 10.04.2006 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku, nr 142, poz. 1591 ze zmianami) z a r z ą d z a m, c o n a s t ę p u j e: § 1 Powołuję Komisję Przetargową w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 444/2006

z dnia: 22.03.2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 443/2006

z dnia: 22.03.2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego...

Zarządzenie Nr 441/2006

z dnia: 15.03.2006 w sprawie: zmiany planu finansowego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2006 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 Zmienia się plan finansowy Urzędu Miasta i Gminy zatwierdzony Zarządzeniem...

Zarządzenie Nr 440/2006

z dnia: 15.03.2006 w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2006 roku Na podstawie art. 176 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104), art. 11 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 439 /2006

z dnia: 15.03.2006 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają warunki udziału w postępowaniu, badania i oceny ofert oraz przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę...