Zarządzenia Burmistrza (2007)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 72/2007

z dnia: 11.06.2007 w sprawie: powołania Zespołu Monitorującego Projekty Unijne. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję Zespół Monitorujący Projekty Unijne, w składzie: 1. Tomasz Łęcki – Burmistrz,...

Zarządzenie Nr 71/2007

z dnia: 11.06.2007 w sprawie: powołania Jednostki Przygotowania Projektu „Stworzenie otwartych stref rekreacji dziecięcej w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję Jednostkę Realizacji...

Zarządzenie Nr 70/2007

z dnia: 11.06.2007 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych...

Zarządzenie Nr 69/2007

z dnia: 08.06.2007 w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4. prowadzenia...

Zarządzenie Nr 67/2007

z dnia: 05.06.2007 w sprawie: ustalenia wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół w gminie Murowana Goślina. Na podstawie Zarządzenia Nr 347/2005 Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 22 lipca 2005 roku w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatku motywacyjnego dla dyrektorów szkół...

Zarządzenie Nr 66/2007

z dnia: 28.05.2007 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217 oraz Nr 227, poz....

Zarządzenie Nr 65/2007

z dnia: 28.05.2007 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 52/2007 z dnia 19 kwietnia 2007 roku dotyczącego powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j....

Zarządzenie Nr 64/2007

z dnia: 23.05.2007 w sprawie: zmiany zarządzenia nr 47/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 4 kwietnia 2007 r., w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Na podstawie art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi...

Zarządzenie Nr 63/2007

z dnia: 16.05.2007 w sprawie: powołania zespołu ds. budowy obwodnicy Murowanej Gośliny oraz rewitalizacji linii kolejowej Poznań – Gołańcz. Na podstawie art.33 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), zarządzam, co następuje: §1 W celu usprawnienia czynności urzędowych...

Zarządzenie Nr 62/2007

z dnia: 16.05.2007 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku...