Zarządzenia Burmistrza (2008)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 245/2008

z dnia: 21.05.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), którego...

Zarządzenie Nr 244/2008

z dnia: 19.05.2008 w sprawie: powołania zespołu w celu przeprowadzenia kontroli pod kątem sprawności sieci hydrantowej na terenie Miasta i Gminy. Zgodnie z § 20 ust. 4, 5, 6 Zarządzenia Burmistrza nr 167/2008 z dnia 2.01.2008 roku w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Miasta i Gminy Murowana Goślina, zarządzam co następuje: §1 Powołuję...

Zarządzenie Nr 243/2008

z dnia: 19.05.2008 w sprawie: rozbudowana jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie Na podstawie § 2 , § 15 instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ustalonej rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 roku ( Dz.U. Nr 112 poz....

Zarządzenie Nr 242/2008

z dnia: 16.05.2008 w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2008 rok Na podstawie § 9 ust. 2 Uchwały Nr XIII/139/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok oraz art. 188 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz....

Zarządzenie Nr 238/2008

z dnia: 15.05.2008 w sprawie: powołania Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Działając na podstawie art. 19 ust. 4 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1531 ze zm.). zarządzam, co...

Zarządzenie Nr 237/2008

z dnia: 13.05.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 236/2008

z dnia: 13.05.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz....

Zarządzenie Nr 234/2008

z dnia: 12.05.2008 w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655)) na wykonywanie zadania pn.: świadczenie...

Zarządzenie Nr 233/2008

z dnia: 30.04.2008 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2008 rok Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania...

Zarządzenie Nr 232/2008

z dnia: 30.04.2008 w sprawie: powołania Jednostki Realizacji Projektu „Modernizacja drogi gminnej w ciągu ulicy Polnej w Murowanej Goślinie”. Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt. 2 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zmianami) zarządzam co następuje: §1 Powołuję...