Zarządzenia Burmistrza (2009)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 407/2009

z dnia: 04.06.2009 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 406/2009

z dnia: 04.06.2009 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.nr 142, poz. 1591 ze zmianami), § 8 Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U....

Zarządzenie Nr 405/2009

z dnia: 29.05.2009 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2009 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2009 rok. Na podstawie § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie gospodarki finansowej...

Zarządzenie Nr 404/2009

z dnia: 28.05.2009 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 33 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje: § 1 W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta...

Zarządzenie Nr 402/2009

z dnia: w sprawie: powołania komisji w celu wybrakowania akt kategorii „B” wytworzonych w Urzędzie Miasta i Gminy w Murowanej Goslinie. Na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ( Dz.U. Nr 38 z dnia 19 lipca 1983 roku ) oraz Zarządzenia Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych...

Zarządzenie Nr 401/2009

z dnia: 21.05.2009 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Na podstawie Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta...

Zarządzenie Nr 400/2009

z dnia: 21.05.2009 w sprawie: osobowego składu komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie Na podstawie art. 36 a ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz...

Zarządzenie Nr 399/2009

z dnia: 19.05.2099 w sprawie: ustalenia minimalnych stawek czynszowych za lokale użytkowe w komunalnym zasobie lokalowym gminy Murowana Goślina. Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: §1 1....

Zarządzenie Nr 398/2009

z dnia: 19.05.2009 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 200/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 14 marca 2008 roku w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr.142, poz.1591 ze zm.)...

Zarządzenie Nr 397/2009

z dnia: 15.05.2009 w sprawie: O zmianie zarządzenia Nr 77/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie powołania zespołu ds. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2007 – 2010. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i ust. 2, art. 30 ust. 2 i art. 31 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca...