Zarządzenia Burmistrza (2010)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 544/2010

z dnia: 27.04.2010. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1591 oraz art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 września 1990...

Zarządzenie Nr 543/2010

z dnia: 27.04.2010. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2010 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 11 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 541/2010

z dnia: 22.04.2010. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Świadczenie...

Zarządzenie Nr 540/2010

z dnia: 21.04.2010. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leona Masiakowskiego w Białężynie Na podstawie art. 36a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświat (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 kwietnia 2010 r....

Zarządzenie Nr 539/2010

z dnia: 21.04.2010 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 538/2010

z dnia: 20.04.2010. w sprawie: podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2010, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat na doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane. Na podstawie art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia...

Zarządzenie Nr 537/2010

z dnia: 14.04.2010 w sprawie: zasad postępowania w zakresie przyjmowania, przetwarzania i przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym Zastępcy Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminnymi osobami...

Zarządzenie Nr 536/2010

z dnia: 31.03.2010. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2010 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 11 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 535/2010

z dnia: 31.03.2010 w sprawie: ustalenia zasad odpłatności za korzystanie z sal wraz z zapleczem w remizach OSP Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje: §1 1. Ustala się jednorazowe stawki odpłatności za korzystanie...

Zarządzenie Nr 534/2010

z dnia: 30.03.2010. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 462/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 18 maja 2006 roku w sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 8 ust. 2 ustawy...