Zarządzenia Burmistrza (2011)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 107/2011

z dnia: 12.07.2011. w sprawie: ustalenia dotacji dla klubów sportowych prowadzących działalność w zakresie sportu w 2011 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały...

Zarządzenie Nr 106/2011

z dnia: 12.07.2011. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: podinspektor ds. rewitalizacji. Na podstawie § 5 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 105/2011

z dnia: 29.06.2011. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2011 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku...

Zarządzenie Nr 104/2011

z dnia: 28.06.2011 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2011 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2011 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki...

Zarządzenie Nr 103/2011

z dnia: 28.06.2011. w sprawie: wykonywania czynności kancelaryjnych określonych w instrukcji kancelaryjnej, stosowania jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina Na podstawie art. 6 ust. 1 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym...

Zarządzenie Nr 102/2011

z dnia: 28.06.2011 w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2011 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm), zarządzam, co następuje: §1 Ustala się zestawienie zbiorcze harmonogramu...

Zarządzenie Nr 101/2011

z dnia: 22.06.2011. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu sportu w 2011 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127 poz. 857 ze zm.), Uchwały...

Zarządzenie Nr 100/2011

z dnia: 21.06.2011. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 99/2011

z dnia: 21.06.2011. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami...

Zarządzenie Nr 98/2011

z dnia: 21.06.2011. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., nr 142, poz.1591 ze zmianami), art. 32 ust.1, art. 35 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r....