Zarządzenia Burmistrza (2012)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 275/2012

z dnia: 05.07.2012. w sprawie: powołania komisji rekrutacyjnej w związku z naborem na stanowisko: inspektora ds. inwestycji. Na podstawie § 6 pkt.1 regulaminu przeprowadzania naboru na wolne stanowiska urzędnicze Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządzam, co następuje: §1 Powołuję komisję rekrutacyjną do przeprowadzenia...

Zarządzenie Nr 274/2012

z dnia: 05.07.2012. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 273/2012

z dnia: 05.07.2012. w sprawie: zamiany nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 15 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 roku, Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §...

Zarządzenie Nr 272/2012

z dnia: 05.07.2012 w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”...

Zarządzenie Nr 271/2012

z dnia: 29.06.2012 w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2012 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2012 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 270/2012

z dnia: 29.06.2012 w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 ze zm.), § 15 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości...

Zarządzenie Nr 269/2012

z dnia: 28.06.2012. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2012 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 268/2012

z dnia: 26.06.2012. w sprawie: nieodpłatnego przejęcia przez gminę prawa własności nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (Dz. U....

Zarządzenie Nr 267/2012

z dnia: 26.06.2012. w sprawie: obniżenia ceny wywoławczej w II przetargu. Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 39 ust. 1 w związku z art. 67 ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku,...

Zarządzenie Nr 266/2012

z dnia: 26.06.2012 w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2012 r. na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 19, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca...