Zarządzenia Burmistrza (2013)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 434/2013

z dnia: 18.06.2013. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Zarządzenie Nr 433/2013

z dnia: 18.06.2013. w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy. Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) art. 25 ust. 1 z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r. , Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz §...

Zarządzenie Nr 432/2013

z dnia: 14.06.2013. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie zadania pn.:...

Zarządzenie Nr 431/2013

z dnia: 10.06.2013. w sprawie: zwołania zebrania wyborczego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa sołectwa Raduszyn. Na podstawie § 33 statutu sołectwa Raduszyn zarządzam co następuje: §1 Zwołuje się zebranie wyborcze w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w następującym terminie i miejscu: 26.06.2013 r. godz. 18:30 - salka na...

Zarządzenie Nr 430/2013

z dnia: 10.06.2013. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 1 im. Hipolita Cegielskiego w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 36 a ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje: §1 Powierzam pani Justynie Furman...

Zarządzenie Nr 429/2013

z dnia: 10.06.2013 w sprawie: przeprowadzenia przez wszystkich właścicieli nieruchomości obowiązkowej deratyzacji na terenie wsi Białęgi, gmina Murowana Goślina. Na podstawie § 8 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, będącego załącznikiem do Uchwały XXV/ 260 /2013 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia...

Zarządzenie Nr 428/2013

z dnia: 0406.2013. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 4, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności...

Zarządzenie Nr 427/2013

z dnia: 31.05.2013. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2013 rok oraz planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 426/2013

z dnia: 29.05.2013. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2013 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/217/2012 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 grudnia 2012 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2013 rok oraz art. 222 ust. 4, art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009...

Zarządzenie Nr 425/2013

z dnia: 28.05.2013 w sprawie: powołania zespołu w celu zaopiniowania propozycji realizacji zadań koordynatora w ośrodku zdrowia w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10 wraz ze wstępną koncepcją funkcjonowania ośrodka zdrowia Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 5 oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j....