Zarządzenia Burmistrza (2014)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 618/2014

z dnia: 01.07.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2014 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...

Zarządzenie Nr 617/2014

z dnia: 01.07.2014. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Wykonanie...

Zarządzenie Nr 616/2014

z dnia: 01.07.2014. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja...

Zarządzenie Nr 615/2014

z dnia: 01.07.2014. w sprawie: harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy Murowana Goślina na 2014 rok. Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z 21 czerwca 2013 r. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się zestawienie...

Zarządzenie Nr 614/2014

z dnia: 26.06.2014. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Wykonanie...

Zarządzenie Nr 613/2014

z dnia: 26.06.2014. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2014 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2014 rok. Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 612/2014

z dnia: 18.06.2014. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2014 ? 2036

Zarządzenie Nr 611/2014

z dnia: 17.06.2014. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 36 a ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm) zarządza się co następuje: § 1. 1. Powierzam pani Mirosławie Szuderze...

Zarządzenie Nr 610/2014

z dnia: 17.06.2014. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Karola Marcinkowskiego w Murowanej Goślinie. Na podstawie art. 36 a ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm) zarządza się co następuje: § 1. 1. Powierzam pani Monice Nowak-Bajer...

Zarządzenie Nr 609/2014

z dnia: 12.06.2014. w sprawie: ustalenia dotacji dla podmiotów niebędących jednostkami sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, realizujących zadania gminy w 2014 roku Na podstawie art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 11 ustawy...