Zarządzenia Burmistrza (2015)

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 158/2015

z dnia: 31.08.2015 r. w sprawie: zmiany planów finansowych Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na 2015 rok oraz zmiany planu finansowego zadań zleconych do realizacji z zakresu administracji rządowej na 2015 rok Na podstawie § 8 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 roku w sprawie sposobu prowadzenia...

Zarządzenie Nr 157/2015

z dnia: 31.08.2015 r. w sprawie: zmiany do zarządzenia nr 89/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 w sprawie wykonywania i rozliczania z realizacji zadania powierzonego spółce MG Sport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Murowanej Goślinie Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia...

Zarządzenie Nr 156/2015

z dnia: 31.08.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768,...

Zarządzenie Nr 155/2015

z dnia: 28.08.2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Nr IV/20/2015 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 stycznia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok oraz art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia...

Zarządzenie Nr 154/2015

z dnia: 26.08.2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i...

Zarządzenie Nr 153/2015

z dnia: 20.08.2015 r. w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w wykazie nieruchomości stanowiących własność gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 13 ust. 1, art. 35 ust.1...

Zarządzenie Nr 152/2015

z dnia: 14.08.2015. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 oraz art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia...

Zarządzenie Nr 151/2015

z dnia: 12.08.2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2015 - 2036 Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza, co następuje: § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana...

Zarządzenie Nr 150/2015

z dnia: 11.08.2015. w sprawie: powołania obwodowych komisji ds. referendum Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 318) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się 11 obwodowych komisji ds. referendum w gminie Murowana Goślina w referendum ogólnokrajowym...

Zarządzenie Nr 149/2015

z dnia: 11.08.2015. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu Informatycznego ds. obsługi informatycznej ogólnokrajowego referendum. Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 lipca 2015 roku w sprawie warunków oraz sposobu wykorzystania techniki elektronicznej w referendum ogólnokrajowym...