Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 1/2006

z dnia: 08.12.2006

w sprawie: organizacji Drużyny Wykrywania i Alarmowania

Na podstawie art. 17 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2004 r. Nr 241, póz. 2416 ze zmianami), §3 pkt 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin (Dz.U. z 2002 r. Nr 96, póz. 850), Zarządzenia Nr 183/04 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 27.12.2004 w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w województwie wielkopolskim oraz Zarządzenia  Starosty Poznańskiego Nr 196/06 z dnia 31.10.2006r. w sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania w powiecie poznańskim zarządzam:

§1
W celu uzyskiwania niezbędnych informacji do organizowania ochrony ludności przed zagrożeniami czasu pokoju, związanymi z klęskami żywiołowymi, skażeniami i zakażeniami oraz zagrożeniami czasu wojny, w ramach powiatowego systemu wykrywania i alarmowania, zwanego dalej „systemem SWA" powołuję Drużynę Wykrywania i  Alarmowania zwaną dalej DWA.

§2
Strukturę organizacyjną oraz zadania elementów DWA zostaną określone w planie działania. Opracowanie planu działania DWA powierzam inspektorowi ds. Obrony Cywilnej.

§3
1. Rozwinięcie elementów systemu DWA następuje w przypadku osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa oraz w celu przeprowadzenia ćwiczeń i treningów - na czas ich trwania.
2. Całkowite lub częściowe rozwinięcie systemu zarządzają:
- Wojewoda - Szef Obrony Cywilnej Województwa - na terenie co najmniej dwóch powiatów lub obszarze całego województwa;
- Starosta -  Szef Obrony Cywilnej  Powiatu - na terenie  co  najmniej  dwóch gmin lub obszarze całego powiatu;
- Burmistrz - szef obrony cywilnej gminy - na terenie gminy.
     
§ 4
1. Wykonanie zarządzenia w zakresie utworzenia DWA powierzam inspektorowi ds. Obrony Cywilnej

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-12-17
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 11:38
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 493
30 kwietnia 2016 11:38 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)