Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 4/2006

z dnia: 14.12.2006

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 pzp) na wykonywanie zadania pn.: świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Murowana Goślina do specjalistycznych placówek oświatowych (na trasie dom-szkoła-dom) wraz z zapewnieniem opieki w czasie dowozu w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 22 czerwca 2007 roku według II pakietów przedmiotu zamówienia.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (DzU Nr 19, poz. 177 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
przewodniczący: Ewa Wtorkowska – główny specjalista ds. zamówień publicznych- Biuro Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
sekretarz: Kamila Matuszak – samodzielny referent ds. zamówień publicznych - Biuro Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Iwona Szczodrowska – inspektor ds. oświaty – samodzielne stanowisko ds. oświaty w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Ewa Leitgeber - kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 180/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 maja 2004 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-12-28
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 11:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 484
30 kwietnia 2016 11:52 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)