Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 6/2006

z dnia: 20.12.2006

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze  zmianami) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz § 1 uchwały Nr XXII/237/2004 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 29 listopada 2004 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania  lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

z a r z ą d z a m,  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży przetargowej nieruchomość niezabudowaną określoną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny  sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-12-28
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 11:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 453
30 kwietnia 2016 11:53 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)