Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 8/2006

z dnia: 21.12.2006

w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5 ust. 4 pkt. 2, art. 11 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.), art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami, Uchwały Nr XXVIII/313/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 r. w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005 – 2010” oraz Uchwały Nr XLI/428/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na 2007 rok”, zarządza się co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku w zakresie
1.1. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
1.2. pomocy społecznej,
1.3. ochrony i promocji zdrowia,
1.4. kultury i sztuki.
2. Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wspierania tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.
3. Treść ogłoszenia o otwartym konkursie ofert stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
4. Ogłoszenie o konkursie publikuje się poprzez jego zamieszczenie:
4.1. w dzienniku „Gazeta Wyborcza”,
4.2. w Biuletynie Informacji Publicznej,
4.3. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina,
4.4. na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi ds. opieki zdrowotnej, zapobiegania uzależnieniom oraz dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 8/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 grudnia 2006 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2007 roku

Rada Miejska w Murowanej Goślinie, Uchwałą Nr XXVIII/313/2005 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 września 2005 r. przyjęła „Wieloletni Program Współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2005 – 2010” oraz Uchwałą Nr XLI/428/2006 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 23 października 2006 roku w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Murowana Goślina z Organizacjami Pozarządowymi oraz Innymi Podmiotami na 2007 rok”, w których zobowiązuje się do współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz udzielania dotacji na wspieranie realizacji zadań publicznych. Udzielanie dotacji może nastąpić w trybie otwartego konkursu ofert, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z powyższym, zarządzenie jest w pełni uzasadnione.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-12-28
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 462
30 kwietnia 2016 11:55 Administrator - Dodanie załącznika [8_2006.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2016 11:55 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)