Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 036/2002

z dnia: 07.06.2002

w sprawie: prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie.


Na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z dnia 27 kwietnia 2001) i art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( DZ.U.Nr 132 póz. 622 z 1996 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały nr 204/XXVI/2000 z dnia 27 listopada 2000 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 150/XXX/98 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 31 marca 1998 w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie Zarząd Miasta i Gminy Murowana Goślina uchwala, co następuje:


§1

Na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina będą prowadzone kontrole w zakresie przestrzegania czystości i porządku przez właścicieli nieruchomości.


§2

Tryb i procedury prowadzenia kontroli zgodne z załącznikiem.


§3

Wykonanie uchwały powierza się Referatowi Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------
Uzasadnienie do Uchwały Zarządu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie nr 36 z dnia 7 czerwca 2002 r.

Na podstawie art.379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska ( Dz.U. Nr 62, póz.627) Urząd Gminy jest uprawniony do prowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania przez właścicieli nieruchomości i użytkowników obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz Uchwały Rady Miejskiej.

Zgodnie z art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku właściciele nieruchomości nieprzestrzegający obowiązków wynikających z powyższych przepisów podlegają karze grzywny. Postępowanie toczy się wówczas według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenie. Tryb i postępowanie odbywać się będzie zgodnie z załącznikiem do uchwały.Załącznik do uchwały Zarządu Nr 36 z dnia 7 czerwca 2002 r.

Tryb postępowania w przypadku nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku oraz uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

1. Wezwanie (za potwierdzeniem odbioru) do urzędu celem przedłożenia wymaganych dokumentów udzielenia ustnych wyjaśnień - zał. 1
2. Spisanie protokółu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron - zał. 2.
3. W przypadku nie stawienia się w urzędzie na wezwanie lub nieudzielanie wystarczających informacji przeprowadzenie kontroli na terenie nieruchomości, spisanie protokółu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron - zał. 3.
4. Rekontrola w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, spisanie protokółu w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron - zał.4 Ponadto właściciel nieruchomości, który nadal nie wykonał obowiązku wynikającego z ustawy i uchwał otrzymuje upomnienie -zał. 5.
5. Po upływie 7 dni, jeżeli nadal nie ma informacji o wykonaniu przez właściciela nieruchomości nałożonych obowiązków kieruje się do niego za dowodem doręczenia:
• Tytuł wykonawczy - zał. 6
• Klauzula o skierowaniu tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej - zał. 7
• Postanowienie o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia w kwocie od 100 zł do 500 zł - zał. 8
6. Po 14 dniach od dnia doręczenia "Postanowienia o nałożeniu grzywny celem przymuszenia" kolejna grzywna.
7. Po 14 dniach od dnia doręczenia drugiego "Postanowienia o nałożeniu grzywny celem przymuszenia" zgodnie z art.6 ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku obowiązki właścicieli nieruchomości określone w art. 5 ust 1 przejmuje w trybie wykonania zastępczego gmina.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 519
30 kwietnia 2016 16:35 Administrator - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
30 kwietnia 2016 16:35 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)