Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 051/2002

z dnia: 03.09.2002

w sprawie: zmiany Uchwały Nr 6/2002 z dnia 5 lutego 2002 r. dotyczącej przyjęcia instrukcji przetargowej.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591) oraz ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 72, póz. 664) o zamówieniach publicznych Zarząd uchwala co następuje:


§1

1. Uchyla się zapisy § 5 ust. 8, § 9 ust. 3 pkt 3.1 Uchwały Nr 6/2002 z dnia 5 lutego 2002 r. i punktu 3 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie powołania komisji przetargowej, stanowiącego załącznik nr 2 do ww. Uchwały oraz wykreśla się punkt 2a powołanego wyżej Zarządzenia.

2. Treść przedmiotowych zapisów Uchwały otrzymuje następujące brzmienie:
2.1. §5 ust. 8:
2.1.1. Szczegółowy tryb działania Komisji jest określony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 22 czerwca 2002 r. Nr 82, póz. 743).
2.2. §9 ust. 3, pkt 3.1:
wartość zamówienia: 30.000 EURO-40.000 EURO
kwota procentowa: => 7%

3. Treść punktu 3 Zarządzenia otrzymuje następujące brzmienie:
3.1. Komisja Przetargowa będzie działać w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 22 czerwca 2002 r. Nr 82, póz. 743).


§2

Pozostała treść Uchwały Nr 6/2002 pozostaje bez zmian.


§3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi i kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Murowana Gośiina.


§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2002-12-19
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 16:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 513
30 kwietnia 2016 16:48 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)