Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 124/2003

z dnia: 16.12.2003

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Oferenci spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Murowana Goślina dla działek o numerach 167/11 ? 167/26, 245 do 327 o powierzchni 7,3585 ha obręb Boduszewo i opracowanie planu miejscowego dla tego zakresu, którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r., nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz 20a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 roku o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zmianami) oraz § 2 ust. 1 i § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. z 2002 r., Nr 82, poz. 743) zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję do składu Komisji Przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina:
- Przewodniczący: Ewa Wtorkowska – inspektor ds. zamówień publicznych – samodzielne
stanowisko pracy,
- Sekretarz: Violetta Szałata – p.o. kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska,
- Członkowie: Elżbieta Kujawa – p.o. kierownik Referatu Rozwoju Gospodarczego.

§ 2

Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 roku w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy. Komisja zakończy pracę
z dniem podpisania umowy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2003-12-18
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 17:57
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 431
30 kwietnia 2016 17:57 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)