Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 249/2004

z dnia: 26 listopada 2004 r.

w sprawie: pełnomocnictwa udzielonego Mirosławie Szuderze, dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie.

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:

§ 1
Udziela się Pani Mirosławie Szuderze – Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicz w Murowanej Goślinie pełnomocnictwa w zakresie:
1.składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach pozostających w zakresie działania Szkoły Podstawowej nr 2, w tym zawierania umów i zlecenia wykonawstwa prac,
2.dysponowania środkami finansowymi zgodnie z ich przeznaczeniem i według zasad określonych przepisami o finansach publicznych,
3.udzielania jednorazowego pełnomocnictwa wyłącznie podczas nieobecności kierownika spowodowanej urlopem lub chorobą.
§ 2
Do czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa wymagana jest zgoda Burmistrza.
§ 3
Pełnomocnictwa udziela się na czas powierzenia funkcji dyrektora szkoły.
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. oświaty Urzędu Miasta i Gminy.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2004r.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-12-08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Szczodrowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 513
30 kwietnia 2016 22:10 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)