Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 250/2004

z dnia: 29.11.2004

w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszowych za lokale użytkowe w zasobach komunalnych gminy Murowana Goślina

Na podstawie art. 11a ust.3, art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Ustalam stawkę czynszową za 1m² powierzchni użytkowej lokalu użytkowego dla zasobu gminy w wysokości: 7,00 zł słownie: siedem złotych 00/100.
2. Stawka czynszowa określona w ust.1 nie dotyczy lokali, których najemca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się zarządcy budynków komunalnych
w Murowanej Goślinie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 roku.

 

----------------
Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 250/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29.11.2004 roku

Zgodnie z Uchwałą Nr V / 69 / 2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Murowana Goślina, Burmistrz został upoważniony do ustalania wysokości stawek czynszu za lokale użytkowe.

Poprzednie zarządzenie w tej sprawie było podjęte w 1999 roku. W związku z powyższym zasadne jest uchwalenie nowych stawek czynszowych lokali użytkowych. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-12-2
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Violetta Szałata
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 417
30 kwietnia 2016 22:11 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)