Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 254/2004

z dnia: 6 grudnia 2004 r.

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr z 2001r.,Nr 142,poz.1519),art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami), art. 231 ust. 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks Cywilny (Dz. U. Nr 16, poz.93 z późniejszymi zmianami), § 2 uchwały nr 127/XVIII/2000 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 kwietnia 2000r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie zarządza, co następuje:

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej grunt zabudowany stacją transformatorową, położony w Murowanej Goślinie przy ul. Leśnej na rzecz Grupy Energetycznej ENEA SA Zakładu Dystrybucji Energii Rejon Dystrybucji Gniezno, określony w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy na okres 21 dni.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie
do zarządzenia nr 254/2004
z dnia 6.12.2004 roku

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 231 § 2 Kodeksu Cywilnego właściciel gruntu, na którym wzniesiono budynek lub inne urządzenie o wartości przenoszącej znacznie wartość zajętej na ten cel działki, może żądać, aby ten, kto wzniósł budynek lub inne urządzenie, nabył od niego własność działki za odpowiednim wynagrodzeniem. Grunt położony przy ulic Leśnej zabudowany jest stacją transformatorową typu MSTp 20/630, która stanowi własność Energetyki. Mając na uwadze uregulowanie stanu prawnego nieruchomości podjęcie niniejszego zarządzenia jest w pełni uzasadnione i zgodne z obowiązującymi przepisami

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-12-08
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Kubińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 434
30 kwietnia 2016 22:12 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)