Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 255/2004

z dnia: 6 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym dokonania oceny czy Wykonawcy spełniają wymagane warunki, oceny ofert i przedstawienia propozycji wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:zarządzanie i administrowanie nieruchomościami komunalnymi będącymi:a)własnością Gminy Murowana Goślina,b)we współwłasności Gminy,c)w zarządzie Gminy, o ogólnej powierzchni użytkowej 11.053,27 m2,którego wartość nie przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm.),
zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję do składu Komisji Przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta
i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Szymon Bielecki – zastępca Burmistrza,
Sekretarz:Ewa Wtorkowska – inspektor ds. zamówień publicznych, samodzielne stanowisko pracy,
Członek komisji:Violetta Szałata – kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 2
1.Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 180/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 25 maja 2004r.
2.Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2004-12-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Wtorkowska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 443
30 kwietnia 2016 22:13 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)