Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 258/2005

z dnia: dnia 23 grudnia 2004 r.

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

§ 1
1.Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
2.Komisja składa się z 4 członków powołanych na jednoroczną kadencję.
3.W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny urbanistyki i architektury oraz budownictwa.
4.Komisję tworzą:
a.przewodniczący - mgr Alicja Czaban – członek Zachodniej Okręgowej
Izby Urbanistów z siedzibą we Wrocławiu, wpisany pod numerem Z-22,
b.sekretarz - mgr inż. arch. Przemysław Woźny – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Poznaniu, wpisany pod numerem WP-0253,
c.członek – mgr inż. arch. Elżbieta Dolińska - członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Poznaniu, wpisany pod numerem WP-0044,
d.członek - mgr inż. arch. Izabella Pawlaczyk-Witczak – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Poznaniu, wpisany pod numerem WP-0412, inspektor ds. planowania przestrzennego w Referacie Rozwoju Gospodarczego UMiG w Murowanej Goślinie.

§ 2
1.Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik
do niniejszego zarządzenia.
2.Rezultaty prac Komisji są publikowane w formie rocznych raportów.

§ 3
1.Zobowiązuje się inspektora ds. planowania przestrzennego Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.
2.Miejscem posiedzeń Komisji będzie siedziba Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4
Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.

§ 5
Upoważnia się inspektora ds. planowania przestrzennego Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina do przedstawienia Komisji:
1.wniosków o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego,
2.wykazów planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3.wykazów decyzji o warunkach zabudowy,
4.wykazu decyzji o pozwoleniu na budowę,
5.na wniosek Komisji także niezbędnej dokumentacji.

§ 6
Zobowiązuje się kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina do zwołania inauguracyjnego posiedzenia nie później niż w miesiącu styczniu 2005 r.

§ 7
Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-01-06
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Izabella Pawlaczyk-Witczak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 kwietnia 2016 22:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 491
30 kwietnia 2016 22:14 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)