Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 397/2005

z dnia: 05.12.2005

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie: 1. odbierania odpadów komunalnych, 2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1997 r. Nr 132, poz. 622, ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

1) dysponowanie prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a. miejsce postojowe dla pojazdów,
b. miejsce do magazynowania pojemników,
c. miejsce do mycia pojazdów oraz pojemników,

2) zapewnienie odpowiedniego standardu sanitarnego i prawidłowego wykonywania usług oraz dysponowanie sprawnymi technicznie urządzeniami następującego rodzaju:

a. pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
b. pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
c. worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,
d. kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych,

3) zorganizowanie i wprowadzenie w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku dla swoich klientów, systemu zbiórki:

a. surowców wtórnych (szkło, makulatura, PET),
b. biodegradowalnych,
c. elektrycznych i elektronicznych,
d. niebezpiecznych,
e. wielkogabarytowych,

4) w przypadku niemożliwości spełnienia obowiązków ustalonych w ust. 1 pkt 1 lit. c, ust. 1 pkt 2 lit. b i d, ust 1 pkt 3 lit c, d i e przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy,

5) dysponowanie sprawnymi technicznie pojazdami specjalistycznymi do odbierania i transportu odpadów, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie i rozwiewanie przewożonego ładunku,

6) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy. System ma umożliwiać obliczanie średniego poziomu odzysku oraz ilość zebranych odpadów przez poszczególne gospodarstwa.

2. Przez odpowiedni standard sanitarny, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, należy rozumieć możliwość organizacyjną, techniczną i finansową, która zapewni systematyczne odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości, z częstotliwością określoną w aktach prawa miejscowego.

3. Posiadanie aktualnej decyzji na transport odpadów,

4. Ustalenie z właścicielami nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada umowę na odbieranie odpadów komunalnych, systemu odbierania surowców wtórnych.

5. Postępowanie z zebranymi surowcami oraz wygląd pojemników i worków na surowce wtórne powinny być zgodne z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858).

6. Od przedsiębiorcy wymaga się prowadzenia odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej instalacji lub należy przedstawić stosowne umowy o przekazaniu tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, mogącemu wykonywać takie usługi.

7. Określa się gminne składowisko odpadów w Białęgach jako miejsce unieszkodliwienia odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości.

8. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 2

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:

1) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

a. miejsce postojowe,
b. miejsce do mycia pojazdów,

2) posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 193, poz. 1617),

3) gromadzenie danych o świadczonych usługach przy użyciu własnego systemu komputerowego albo udokumentowanie zlecenia gromadzenia tych danych systemem komputerowym, poprzez przedłożenie stosownej umowy,

2. W przypadku niemożliwości spełnienia obowiązku ustalonego w ust. 1 pkt 1 lit. b przedsiębiorca jest zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu przedsiębiorcy, w formie pisemnej umowy.

3. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 3

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) dysponowanie nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w:

a. miejsce postojowe,

2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt, zapewniającego ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,

3) posiadanie sprzętu do wyłapywania i obezwładniania zwierząt,

4) Zapewnienie odpowiedniej ochrony osobistej dla osób wyłapujących zwierzęta.

2. Sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt nie może powodować u nich urazów oraz musi być bezpieczny dla zwierząt.

3. Klatki do transportu zwierząt powinny być odpowiednio duże, by umożliwić przyjęcie przez zwierzę swobodnej pozycji.

4. Pracownicy obsługujący urządzenia do wyłapywania zwierząt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 4

1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności takiego rodzaju, jak:

a. klatki dla psów,
b. klatki dla kotów,
c. pomieszczenia do przeprowadzania kwarantanny bezdomnych zwierząt,
d. chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,
e. urządzenie do spalania zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadanie pojazdu przystosowanego do przewozu zwierząt.

2. Pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych.

§ 5

Przez dysponowanie nieruchomością, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, § 2 ust. 1 pkt 1, § 3 ust. 1 pkt 1 i § 4 ust. 1 pkt 1, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska.

§ 7

Uchyla się zarządzenie nr 064/2003 Burmistrz Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2003 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

 

--------------------

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA NR 397/2005
Burmistrza Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie
z dnia 5 grudnia 2005 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:
1. odbierania odpadów komunalnych,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

W związku z wejściem nowych przepisów prawnych oraz zmianach w już istniejących aktach, dotyczących gospodarki odpadami, Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska wnosi o wprowadzenie Zarządzenia. Obowiązek ustalenia wymagań co do przedsiębiorców prowadzących działalność określoną w zarządzeniu, wynika z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 1997r. Nr 132, poz. 622, ze zmianami).
Zarządzenie ma na celu wprowadzenie minimalnych wymagań organizacyjnych dla przedsiębiorców, które pozwolą na bezpieczne dla ludzi i środowiska wykonywanie zadań. Zarządzenie określa również minimalne wymagania organizacyjne i sprzętowe, które zapewnią sprawne i wygodne dla mieszkańców gminy wykonywanie usług.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2005-12-22
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 514
01 maja 2016 00:10 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)