Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 399/2005

z dnia: 08.12.2005

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591   z późniejszymi zmianami), uchwały Nr V/69/2003 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina uprawnień w zakresie ustalania cen i opłat za korzystanie z mienia komunalnego Gminy Murowana Goślina,

z a r z ą d z a m, c o  n a s t ę p u j e:

§1
Ustala się stawki czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy i użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy w wysokości:

1.rocznie:
- grunty pod zieleń przydomową                     0,20 zł/m2
- ogródki warzywne                                          0,20 zł/m2
- grunty na cele przemysłowe i składowe        0,60 zł/m2
- stawy i zbiorniki wodne                                 0,10 zł/m2

2.miesięcznie:
- grunty na cele handlowe                
a) pod budynkami                12,00 zł/m2
b) poza budynkami                1,30 zł/m2
- garaże                                  0,80 zł/m2

3.na dobę:
- grunty na cele widowiskowe,            70,00 zł   
  cyrki, wesołe miasteczko itp

§2
Ustalone w § 1 stawki stanowią wartość netto.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006r.

§4
Traci moc Uchwała Nr 5/2002 Zarządu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie z dnia 05 lutego 2002r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy.


U z a s a d n i e n i e
do Zarządzenia nr 399/2005
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 grudnia 2005 r.


Podjęcie zarządzenia jest wypełnieniem zakresu zadań powierzonych Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym (ustawa o samorządzie gminnym tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142  poz. 1591 z późniejszymi zmianami).
Uaktualnienie stawki czynszu dzierżawnego z tytułu użytkowania gruntów stanowiących mienie komunalne gminy, następuje na skutek waloryzowania                      o średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych na rok 2005 z zaokrągleniem  do pełnych złotych. 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-06-25
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 456
01 maja 2016 00:11 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)