Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 401/2005

z dnia: 8.12.2005 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 362/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 września 2005r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) zarządzam, co następuje:

§ 1
Zmienia się wykaz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej stanowiący załącznik do zarządzenia w sposób w nim określony.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina na okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-01-03
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jadwiga Kubińska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 427
01 maja 2016 00:13 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)