Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 403/2005

z dnia: 14.12.2005

w sprawie: organizacji stałego dyżuru Burmistrza Miasta i Gminy,
na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Na podstawie §8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie gotowości obronnej państwa (Dz. U. Nr 219 z dnia 8.10.2004 r.  poz. 2218) oraz Zarządzenia Wojewody Wielkopolskiego Nr 181/04 z dnia 21.12.2004 r. w sprawie tworzenia w stanie stałej gotowości obronnej systemu stałych dyżurów zarządza się co następuje:

§ 1.
Dla zapewnienia operatywnego kierowania całokształtem realizowanych zadań w czasie podwyższania stanów gotowości obronnej państwa oraz w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny, w gminie, ustala się stały dyżur Burmistrza.

§ 2.
Na kierownika stałego dyżuru wyznacza się Inspektora ds. bezpieczeństwa publicznego.

§ 3.
Zasady organizacji, uruchamiania i funkcjonowania stałego dyżuru Burmistrza określa instrukcja stanowiąca załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4.
Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem stałego dyżuru burmistrza oraz sprawdzanie gotowości do działania powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.  
                     
§ 5.
Zobowiązuje się Sekretarza Miasta i Gminy –do zabezpieczenia na czas trwania dyżuru:
1/ pomieszczenia wraz z technicznymi środkami łączności,
2/ niezbędnych środków transportowych z kierowcami,
 
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2006-04-23
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 00:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 466
01 maja 2016 00:14 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)