Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 7/2006

z dnia: 20.12.2006

w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy

Na  podstawie  art. 30 ust.1 ustawy  z  dnia  8 marca   1990r.  o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z  2001r., nr 142 , poz. 1591  ze zm.)  art. 25  ust. 1 z  dnia  21  sierpnia  1997r. o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz  § 1  uchwały   Nr  XXII/237/2004  Rady  Miejskiej  w  Murowanej  Goślinie  z  dnia  29  listopada  2004 r. w  sprawie   określenia  zasad  nabycia, zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata, zarządza,  co  następuje:

§ 1
Wyraża  zgodę  na  nabycie  gruntu  wymienionego  w  załączniku  do  niniejszego  zarządzenia.


§ 2
Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  Rolnictwa  i  Leśnictwa.


§ 3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


UZASADNIENIE

Nabycie gruntu od Eleonory i Eugeniusza Konitz przez Gminę Murowana Goślina ma na celu regulację prawną terenu zajętego wcześniej pod stację uzdatniania wody.
Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Czarneckiego z dnia 12 grudnia 2006 roku wartość rynkowa prawa własności działki gruntu nr 67/1 dla aktualnego sposobu użytkowania (WRU) wynosi 8 235,00 zł.
Na podstawie protokołu z negocjacji dotyczących wykupu działki gruntu nr 67/1 uzgodniono cenę nabycia gruntu na kwotę 8 235,00 zł.

Łączna cena nabycia brutto wynosi:8 235,00 zł. słownie: osiem tysięcy dwieście trzydzieści pięć złotych 00/100.


Murowana Goślina, dnia 18.12.2006 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2007-01-04
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 478
01 maja 2016 13:29 Administrator - Dodanie załącznika [7_2006.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 13:29 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)