Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 162/2007

z dnia: 21.12.2007

w sprawie: odpłatnego nabycia gruntów na własność gminy.

  Na  podstawie  art. 30 ust.1 ustawy  z  dnia  8 marca   1990r.  o  samorządzie  gminnym ( Dz. U. z  2001r.,  Nr 142 , poz. 1591  ze zm.)  art. 25  ust. 1 z  dnia  21  sierpnia  1997r. o  gospodarce  nieruchomościami  ( Dz. U. z  2004 r. , Nr 268, poz. 2663 ze zm.) oraz  § 1  uchwały   Nr  XXII/237/2004  Rady  Miejskiej  w  Murowanej  Goślinie  z  dnia  29  listopada  2004 r. w  sprawie   określenia  zasad  nabycia, zbycia  i  obciążania  nieruchomości  gruntowych oraz  ich  wydzierżawiania  lub  najmu  na  okres  dłuższy  niż  3  lata, zarządza, co  następuje:

§1
Wyraża  zgodę  na  nabycie  gruntu  wymienionego  w  załączniku  do  niniejszego  zarządzenia.

§2
Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Referatu  Gospodarki  Nieruchomościami,  Rolnictwa  i  Leśnictwa.

§3
Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.                       


UZASADNIENIE

Nabycie gruntu od Wielkopolskich Zakładów Farmaceutycznych S.A. z siedzibą w Murowanej Goślinie przez Gminę Murowana Goślina ma na celu wykup gruntu niezbędnego do przebudowy ul. Polnej w Murowanej Goślinie.
Zgodnie z operatem szacunkowym wykonanym przez rzeczoznawcę majątkowego Marcina Czarneckiego z dnia 5 grudnia 2007 roku wartość rynkowa prawa własności działki gruntu nr: 143/12 w Murowanej Goślinie wynosi 4.550,00 zł.
Na podstawie protokołu z negocjacji dotyczących wykupu działki gruntu nr 143/12 w Murowanej Goślinie uzgodniono cenę nabycia gruntu na kwotę: 4.550,00 zł.

Łączna cena nabycia brutto wynosi: 4.550,00 zł., słownie: cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100.


Murowana Goślina, dnia 20.12.2007 r.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-01-03
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 21:46
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 426
01 maja 2016 21:46 Administrator - Dodanie załącznika [162_2007.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
01 maja 2016 21:46 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)