Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 165/2007

z dnia: 28.12.2007

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163; Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 421 i Nr 82 poz. 560), którego przedmiotem jest świadczenie usług utrzymania zieleni na terenie miasta i gminy Murowana Goślina od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2008 roku. Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 211.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządza się, co następuje:
§ 1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
 przewodniczący: Kamila Matuszak – podinspektor ds. zamówień publicznych – Biuro Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
  sekretarz: Barbara Borejsza-Ida – podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Violetta Szałata – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Arkadiusz Krociak – podinspektor ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.
§ 2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem
Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub
z chwilą unieważnienia postępowania.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-01-02
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 maja 2016 21:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 482
01 maja 2016 21:49 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)