Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 328/2008

z dnia: 19.12.2008

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 66 w zw. z art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; Dz. U. z 2008 r. nr. 171, poz. 1058), którego przedmiotem jest kompleksowa obsługa prawna Miasta i Gminy Murowana Goslina w okresie od 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 rokuWartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 206.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (DzU z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 19 ust. 1 i art. 21 ust. 1 wyżej powołanej ustawy Prawo zamówień publicznych, zarządza się, co następuje:

§1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
przewodniczący: Marlena Zaleśna - Tytyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
sekretarz: Ewa Leitgeber – Kierownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
członek komisji: Maciej Kaczmarek – Sekretarz Miasta i Gminy Murowana Goślina

§2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2008-12-29
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 15:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 463
03 maja 2016 15:33 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)