Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 490/2009

z dnia: 31.12.2009

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 5) lit a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami) na wykonywanie zadania pn.: Świadczenie dla mieszkańców Miasta i Gminy Murowana Goślina dodatkowych kursów autobusowego transportu publicznego na regularnych liniach autobusowych 341 oraz 348.
Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 206.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:

Przewodniczący:
Kamila Matuszak – inspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
sekretarz:
Barbara Borejsza - Ida – Podinspektor ds. ochrony środowiska i usług komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina
członek komisji:
Violetta Szałata – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska  w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 2
1.Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem
Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2.Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-01-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 20:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 438
03 maja 2016 20:48 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)