Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 494/2009

z dnia: 31.12.2009

w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591  ze zmianami ) art. 35 ust.1 i 2, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) oraz § 1 uchwały Nr XIII/121/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania oraz wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości stanowiących mienie komunalne

z a r z ą d z a m,  c o  n a s t ę p u j e :

§ 1
Przeznacza się do sprzedaży przetargowej nieruchomości określone w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na okres 21 dni w siedzibie Urzędu, a ponadto informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty a także na stronie internetowej Urzędu.

§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Nieruchomościami.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-01-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 maja 2016 21:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 448
03 maja 2016 21:23 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)