Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 21/2010

z dnia: 21.12.2010

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – architektonicznej

Na podstawie art. 8 ust. 3 i ust. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 roku ze zm.)zarządzam, co następuje:
 
§ 1

1. Powołuje się Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną, zwaną dalej „Komisją”, jako organ doradczy Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawach zagospodarowania przestrzennego.
2. Komisja składa się z 4 członków powołanych na czteroletnią kadencję.
3. W skład Komisji wchodzą specjaliści z dziedziny urbanistyki i architektury oraz budownictwa.
4. Komisję tworzą:
a. przewodnicząca - mgr Alicja Czaban – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z  siedzibą we Wrocławiu, wpisany pod numerem  Z-22,
b. sekretarz - mgr inż. arch. Przemysław Woźny – członek Wielkopolskiej Okręgowej Izby Architektów z siedzibą w Poznaniu, wpisany pod numerem WP-0253, 
c. członek – mgr Maria Mielcarek - członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z  siedzibą we Wrocławiu, wpisany pod numerem Z-20,
d. członek - mgr inż. Magdalena Głowacka – członek Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów z  siedzibą we Wrocławiu, wpisany pod numerem  Z-438, Kierownik Biura Planowania Przestrzennego Planowania Urzędu Miasta i Gminy w Murowanej Goślinie.
 
§ 2

1. Organizację oraz zasady działania Komisji określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 3

1. Zobowiązuje się podinspektora ds. planowania przestrzennego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina do zapewnienia obsługi technicznej Komisji.
2. Miejscem posiedzeń Komisji będzie siedziba Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.

§ 4

Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania zagospodarowania przestrzennego.§ 5

Upoważnia się podinspektora ds. planowania przestrzennego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina do przedstawienia Komisji dokumentów niezbędnych do zaopiniowania projektów.

§ 6

Wykonanie Zarządzenia powierza się podinspektorowi ds. planowania przestrzennego Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina.
 
§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21.12.2010 r.
 
Regulamin pracy Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej

§ 1

Gminna Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna, zwana dalej „Komisją” powołana na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, jest organem doradczym Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego dla terenu gminy.

§ 2

Zadaniem nadrzędnym Komisji w myśl art. 1 ww. ustawy jest kontrola przestrzegania ładu przestrzennego terenów zurbanizowanych, ochrony środowiska, dóbr rolnych i leśnych, ochrony krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kultury materialnej.

§ 3

Komisja powołana jest do działania dotyczącego problematyki związanej z planowaniem urbanistyczno-architektonicznym, w szczególności:
1. oceny koncepcji planów urbanistycznych i projektów architektonicznych,
2. oceny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
3. oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
4. innych prac wskazanych przez Burmistrza.

§ 4

1. Komisję powołuje Burmistrz mocą zarządzenia. W zarządzeniu określa się wielkość i skład osobowy komisji oraz wyznacza Przewodniczącego komisji i Sekretarza.
2. Komisja rozpatruje problemy zgłaszane przez Burmistrza Miasta i Gminy, kierowników referatów UMiG oraz członków Komisji.
3. Zawiadomienia członków Komisji o terminie mającego się odbyć posiedzenia oraz zaproszenia osób przewidzianych do udziału w posiedzeniach Komisji należy wysłać co najmniej 7 dni przed terminem posiedzenia.
4. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowym stopniem skomplikowania prace komisji mogą wspomagać specjaliści w celu wykonania stosownych opinii lub ekspertyz.
5. Umowę na opracowanie opinii bądź ekspertyzy ze specjalistą proponowanym przez Przewodniczącego Komisji zawiera Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina.
6. Opracowane na piśmie opinie lub ekspertyzy powinny być złożone w Biurze Planowania Przestrzennego najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
7. Na posiedzenia Komisji mogą być zapraszani przedstawiciele referatów Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina, innych organów i instytucji, środków masowego przekazu a także mieszkańców. Obrady komisji nie są publiczne.
8. Autorzy i koreferenci omawianych tematów mogą brać udział w posiedzeniach Komisji tylko w celu przedstawienia wykonanych opracowań i wysłuchania opinii na ich temat.

§ 5

1. Posiedzenia Komisji zwoływane są w zależności od potrzeb.
2. Obecni na posiedzeniu członkowie Komisji podpisują listę obecności. Quorum Komisji stanowią trzy osoby.
3. Po zapoznaniu się z tematem, wysłuchaniu ekspertów i opiniodawców oraz po dyskusji, przewodniczący zarządza głosowanie zwykłą większością głosów. W przypadku równowagi głosów decyzja należy do przewodniczącego.
4. Podstawą sformułowania opinii są przyjęte przez Komisję w głosowaniu:
-wnioski koreferentów i opiniodawców,
-wnioski i zalecenia z dyskusji.
5. Opinia nie musi być sformułowana podczas jednego posiedzenia. Komisja może domagać się dodatkowych materiałów wyjaśniających – panoramy, makiety, wizualizacji, zorganizowania wizji lokalnej czy dyskusji publicznej.
6. Opinie Komisji po zatwierdzeniu przez Burmistrza są ostateczne.
7. Przewodniczący odpowiada za formułowanie ustaleń z posiedzeń Komisji.
8. Przewodniczący Komisji upoważniony jest do przyjęcia protokołu z posiedzenia Komisji oraz zredagowania opinii w oparciu o ustalenia wynikające z opinii członków Komisji. Członkowie Komisji mogą zgłaszać uwagi do przedstawionej opinii, które zostaną odzwierciedlone w protokole.
9. W przypadku gdy członek Komisji jest jednocześnie członkiem zespołu autorskiego rozpatrywanego opracowania, na czas dyskusji w tym zakresie podlega wyłączeniu z prac Komisji i nie bierze udziału w głosowaniu.
10. Protokół z posiedzenia Komisji podpisują obecni członkowie Komisji.
11. Podinspektor ds. planowania przestrzennego Biura Planowania Przestrzennego UMiG odpowiada za obsługę techniczną prac Komisji.

§ 6

1. Wynagrodzenie za udział w pracach Komisji regulowane jest zawartymi odrębnie umowami.
2. Członkowie Komisji będący jednocześnie pracownikami Urzędu Miasta i Gminy nie otrzymują wynagrodzenia.
3. Podinspektor ds. planowania przestrzennego Biura Planowania Przestrzennego informuje Komisję o sposobie wykorzystania jej opinii.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2010-12-31
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 11:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 583
07 maja 2016 11:08 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)