Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 27/2010

z dnia: 30.12.2010

w sprawie: ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z zm.),  § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje:

§1
Ustala się, że rokiem obrotowym w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina będzie okres 12 miesięcy od dnia 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego a okresami sprawozdawczymi będą poszczególne miesiące w roku obrotowym.     

§2
Ustala się dla Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina metody wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalenia wyniku finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.
                                                        
§3
Ustala się dla Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych zawierające:
I. zakładowy plan kont określający:
- wykaz kont księgi głównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi  głównej,
II.  wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe,
III. opis systemu przetwarzania danych, stanowiące Załącznik Nr 2 do zarządzenia.

§4
Ustala się system ochrony danych i zbiorów dla Urzędu Miasta i Gminy Murowana  Goślina stanowiący Załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie  z dniem 1 stycznia 2011 roku.    

§6
Traci moc Zarządzenie Nr 284/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana  Goślina z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-03-28
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 11:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 448
07 maja 2016 11:13 Administrator - Dodanie załącznika [27_2010_3.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 11:13 Administrator - Dodanie załącznika [27_2010_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 11:13 Administrator - Dodanie załącznika [27_2010_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)