Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 183/2011

z dnia: 21.12.2011

w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok

Na podstawie § 11 ust. 2 Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy zarządza, co następuje

§ 1
W uchwale Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2011 rok (zmienionej Zarządzeniem Nr 63/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 28 marca 2011 roku, Uchwałą Nr VI/47/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem Nr 88/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 24 maja 2011 roku, Uchwałą Nr VII/56/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 26 lipca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 127/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 18 sierpnia 2011 roku, Uchwałą Nr IX/77/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 26 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 148/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 7 października 2011 roku, Uchwałą Nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 14 listopada 2011 roku, Zarządzeniem Nr 172/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana z dnia 29 listopada 2011 roku, Uchwałą Nr XII/112/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 19 grudnia 2011 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę 713,00 zł do kwoty 42.746.500,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1,
2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę 713,00 zł do kwoty 38.359.354,70 zł,
3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 713,00 zł do kwoty 3.889.943,00 zł,
4. wydatki  budżetu gminy na 2011 rok zwiększa się o kwotę 713,00 zł do kwoty 45.239.299,70 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2,
5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 713,00 zł do kwoty 37.422.758,70 zł,  w tym:
świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększają się o kwotę 713,00 zł do kwoty 5.136.939,00 zł,
6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 713,00 zł  do kwoty 3.889.943,00 zł,
7. W § 6 ust. 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę 895,00 zł do kwoty 451.095,40 zł.

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 183/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 21 grudnia 2011 roku

DOCHODY
 
Wprowadzono zmianę planu dochodów zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego
zwiększenia:
dział 852, rozdział 85295, § 2010 zwiększenie o kwotę 713,00 zł do kwoty 12.400,00 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WYDATKI
Wprowadzono zmianę zgodne z pismem Wojewody Wielkopolskiego, zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu oraz wyeliminowanie błędu zawartego w Zarządzeniu Nr 172/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2011 rok, polegającego na przeniesieniu środków pomiędzy działami budżetu (z działu 010 do działu 900). Niniejszym zarządzeniem prostujemy błąd, jednocześnie rezerwę ogólną zmniejszamy o łączną kwotę 895,00 zł, w tym: kwotę 120,00 zł przenosimy do działu 750, rozdział 75095, § 4430 (z przeznaczeniem na opłatę składek członkowskich) oraz kwotę 775,00 zł przenosimy do działu 900, rozdział 90004, § 4300 (z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-01-01
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 14:17
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 544
07 maja 2016 14:17 Administrator - Dodanie załącznika [183_2011_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 14:17 Administrator - Dodanie załącznika [183_2011_1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 14:17 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)