Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 184/2011

z dnia: 29.12.2011

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034

Zarządzenie Nr 184/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 grudnia 2011 roku

 

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034


Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy zarządza,co następuje:

§1
Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Murowana Goślina na lata 2011-2034 w ten sposób, że w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej
w Murowanej Goślinie z dnia 28 lutego 2011 roku, zmienionym Uchwałą Nr VI/46/2011 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 kwietnia 2011 roku, Zarządzeniem
Nr 96/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zarządzeniem Nr 143/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 września 2011 roku, Zarządzeniem Nr 175/2011 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 29 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:


1. w roku 2011
1.1 w wierszu 1 dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 8.947,00 zł do kwoty  42.746.500,70 zł,
1.2 w wierszu 1a dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 8.947,00 zł do kwoty 38.359.354,70 zł,
1.3 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zmniejsza się o kwotę38.732,00 zł do kwoty 36.078.833,97 zł,
1.4 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 54.805,00 zł do kwoty 12.370.690,00 zł,
1.5 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 12.615,00 zł do kwoty 4.158.004,00 zł,
1.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 248.294,90 zł do kwoty 3.943.984,13 zł,
1.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 29.785,00 zł do kwoty 6.667.666,73 zł,
1.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 29.785,00 zł
do kwoty 8.615.293,73 zł,
1.9 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł
do kwoty 4.198.752,73 zł,
1.10 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.854.828,00 zł,
1.11 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.215,00 zł do kwoty 4.416.541,00 zł,
1.12 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 40.215,00 zł do kwoty 7.816.541,00 zł,
1.13 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 0,22 zł do kwoty 157.305,48 zł,
1.14 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 5.788,81 do kwoty 23.538.387,28
1.15 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,16 punkty procentowe do 10,07 %,
1.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,16 punkty procentowe do 9,82 %,
1.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 0,03 punkty procentowe do 55,07 %,
1.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zmniejsza się o kwotę 38.732,00 zł do kwoty 37.422.758,70 zł,
1.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę 78.947,00 zł do kwoty 45.239.299,70 zł,
1.20 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty (minus) 2.492.799,00 zł,
1.21 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.854.828,00 zł,
1.22 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł do kwoty 2.854.828,00 zł,
1.23 w wierszu 24 c sposób sfinansowania spłaty długu, z tego przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zwiększa się o kwotę 70.000,00 do kwoty 907.201,00 zł,

2. W roku 2012
2.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.139.145,41 zł do kwoty  40.634.809,00 zł,
2.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.153.907,41 zł do kwoty 39.594.733,00 zł,
2.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 14.762,00 zł do kwoty 1.040.076,00 zł,
2.4 w wierszu 1c dochody ze sprzedaży majątku zmniejsza się o kwotę 227.838,00 zł do kwoty 827.000,00 zł,
2.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 4.950.726,00 zł do kwoty 34.960.726,00 zł,
2.6 w wierszu 2a wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę 2.080.263,00 zł do kwoty 9.519.737,00 zł,
2.7 w wierszu 2b wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększa się o kwotę 214.143,00 zł do kwoty 4.299.143,00 zł,
2.8 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 776.891,00 zł do kwoty 6.396.631,29 zł,
2.9 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 2.811.580,59 zł do kwoty 5.674.083,00 zł,
2.10 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 2.811.580,59 zł
do kwoty 5.674.083,00 zł,
2.11 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 380.816,59 zł
do kwoty 4.532.424,00 zł,
2.12 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 405.631,45 zł do kwoty 2.832.424,00 zł,
2.13 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 24.814,86 zł do kwoty 1.700.000,00 zł,
2.14 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 2.430.764,00 zł do kwoty 1.141.659,00 zł,
2.15 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 869.236,00 zł do kwoty 4.441.659,00 zł,
2.16 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zmniejsza się o kwotę 564.508,00 zł do kwoty 3.053.915,00 zł,
2.17 w wierszu 11 przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) zwiększa się
o kwotę 3.300.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł,
2.18 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 zł do kwoty 23.594.543,02 zł,
2.19 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 1,93 punkty procentowe do 16,94 %,
2.20 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zwiększa się o 0,02 punkty procentowe do 6,96 %,
2.21 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 1,61 punkty procentowe do 11,15 %,
2.22 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 5,34 punkty procentowe do 58,06 %,
2.23 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 4.975.540,86 zł do kwoty 36.660.726,00 zł,
2.24 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 5.844.776,86 zł do kwoty 41.102.385,00 zł,
2.25 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 3.705.631,45 zł do kwoty
(minus) 467.576,00 zł,
2.26 w wierszu 22 przychody budżetu zwiększa się o kwotę 3.300.000,00 zł do kwoty 3.300.000,00 zł,
2.27 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 405.631,45 zł do kwoty 2.832.424,00 zł,
2.28 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 405.631,45 zł do kwoty 2.832.424,00 zł,
2.29 w wierszu 24 c sposób sfinansowania spłaty długu, z tego przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji zwiększa się o kwotę 2.832.424,00 do kwoty 2.832.424,00 zł,
2.30 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 3.238.055,45 do kwoty 0,00 zł,

3. W roku 2013
3.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.514.265,00 zł do kwoty  44.307.556,00 zł,
3.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.051.772,00 zł do kwoty 41.284.268,00 zł,
3.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 2.462.493,00 zł do kwoty 3.023.288,00 zł,
3.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 4.889.810,00 zł do kwoty 35.389.810,00 zł,
3.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 226.185,74 zł do kwoty 4.890.563,57 zł,
3.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zwiększa się o kwotę 624.455,00 zł do kwoty 8.917.746,00 zł,
3.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zwiększa się o kwotę 624.455,00 zł
do kwoty 8.917.746,00 zł,
3.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 740.000,00 zł
do kwoty 3.531.847,48 zł,
3.9 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,
3.10 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 1.749.423,48 zł,
3.11 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.364.455,00 zł do kwoty 5.385.898,52 zł,
3.12 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.364.455,00 zł do kwoty 5.385.898,52 zł,
3.13 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.523.646,00 zł do kwoty 3.833.876,00 zł,
3.14 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 4.300.000,00 zł do kwoty 21.812.119,02 zł,
3.15 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 3,84 punkty procentowe do 13,54 %,
3.16 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 2,79 punkty procentowe do 8,19 %,
3.17 w wierszu 16 spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp zmienia się z zapisu niezgodny z art. 243 na zgodny z art. 243 ufp,
3.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 3,04 punkty procentowe do 7,97 %,
3.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 4,09 punkty procentowe do 49,23 %,
3.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.149.810,00 zł do kwoty 37.139.233,48 zł,
3.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.514.265,00 zł do kwoty 42.525.132,00 zł,
3.22 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty
1.782.4242,00 zł,
3.23 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,
3.24 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,
3.25 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 do kwoty 1.782.424,00 zł,

4. W roku 2014
4.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.361.460,00 zł do kwoty  42.629.356,00 zł,
4.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.181.291,00 zł do kwoty 42.106.240,00 zł,
4.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 180.169,00 zł do kwoty 523.116,00 zł,
4.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 3.875.085,00 zł do kwoty 36.375.085 zł,
4.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 110.851,00 zł do kwoty 2.728.197,67 zł,
4.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 513.625,00 zł do kwoty 6.254.271,00 zł,
4.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 513.625,00 zł
do kwoty 6.254.271,00 zł,
4.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 1.240.000,00 zł
do kwoty 3.346.990,49 zł,
4.9 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,
4.10 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 260.000,00 zł do kwoty 1.564.566,49 zł,
4.11 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 726.375,00 zł do kwoty 2.907.280,51 zł,
4.12 w wierszu 10 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 726.375,00 zł do kwoty 2.907.280,51 zł,
4.13 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 118.508,00 zł do kwoty 495.123,00 zł,
4.14 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 5.800.000,00 zł do kwoty 20.029.695,02 zł,
4.15 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 3,96 punkty procentowe do 9,30 %,
4.16 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 5,09 punkty procentowe do 8,20 %,
4.17 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 3,83 punkty procentowe do 7,85 %,
4.18 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 10,75 punkty procentowe do 46,99 %,
4.19 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 4.135.085,00 zł do kwoty 37.939.651,49 zł,
4.20 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.861.460,00 zł do kwoty 40.846.932,00 zł,
4.21 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty
1.782.424,00 zł,
4.22 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,
4.23 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,
4.24 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.782.424,00 zł,

5. W roku 2015
5.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.537.042,00 zł do kwoty  43.931.237,00 zł,
5.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.527.042,00 zł do kwoty 43.321.237,00 zł,
5.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 610.000,00 zł,
5.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 4.770.105,00 zł do kwoty 37.670.105,00 zł,
5.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 68.467,00 zł do kwoty 2.814.566,64 zł,
5.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.233.063,00 zł do kwoty 6.261.132,00 zł,
5.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.233.063,00 zł
do kwoty 6.261.132,00 zł,
5.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zmniejsza się o kwotę 800.000,00 zł
do kwoty 3.619.132,36 zł,
5.9 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
5.10 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.286.708,36 zł,
5.11 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 433.063,00 zł do kwoty 2.641.999,64 zł,
5.12 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 433.063,00 zł do kwoty 2.641.999,64 zł,
5.13 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.888,00 zł do kwoty 387.816,00 zł,
5.14 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.800.000,00 zł do kwoty 17.697.271,02 zł,
5.15 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 2,83 punkty procentowe do 9,70 %,
5.16 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 6,23 punkty procentowe do 10,15 %,
5.17 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 2,70 punkty procentowe do 8,24 %,
5.18 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 13,30 punkty procentowe do 40,28 %,
5.19 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 4.970.105,00 zł do kwoty 38.956.813,36 zł,
5.20 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.537.042,00 zł do kwoty 41.598.813,00 zł,
5.21 w wierszu 21 wynik budżetu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty
2.332.424,00 zł,
5.22 w wierszu 23 rozchody budżetu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
5.23 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,
5.24 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zmniejsza się o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.332.424,00 zł,

6. W roku 2016
6.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.239.266,00 zł do kwoty  44.626.134,00 zł,
6.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.229.266,00 zł do kwoty 43.966.134,00 zł,
6.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 660.000,00 zł,
6.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.035.732,00 zł do kwoty 38.365.732,00 zł,
6.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 1.341,00 zł do kwoty 2.664.447,40 zł,
6.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.796.466,00 zł do kwoty 6.260.402,00 zł,
6.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.796.466,00 zł do kwoty 6.260.402,00 zł,
6.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
do kwoty 4.398.199,92 zł,
6.9 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 1.065.775,92 zł,
6.10 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.996.466,00 zł do kwoty 1.862.202,08 zł,
6.11 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.996.466,00 zł do kwoty 1.862.202,08 zł,
6.12 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.890,00 zł do kwoty 388.138,00 zł,
6.13 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.800.000,00 zł do kwoty 14.364.847,02 zł,
6.14 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,38 punkty procentowe do 11,02 %,
6.15 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 4,94 punkty procentowe do 10,83 %,
6.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zmniejsza się o 0,28 punkty procentowe do 9,86 %,
6.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 13,91 punkty procentowe do 32,19 %,
6.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.235.732,00 zł do kwoty 39.431.507,92 zł,
6.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.239.266,00 zł do kwoty 41.293.710,00 zł,

7. W roku 2017
7.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.780.939,00 zł do kwoty  45.146.409,00 zł,
7.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.770.939,00 zł do kwoty 44.436.409,00 zł,
7.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 710.000,00 zł,
7.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.589.147,00 zł do kwoty 39.449.147,00 zł,
7.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 2.154,00 zł do kwoty 1.860.437,27 zł,
7.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 2.808.208,00 zł do kwoty 5.697.262,00 zł,
7.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 2.808.208,00 zł do kwoty 5.697.262,00 zł,
7.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
do kwoty 3.171.233,33 zł,
7.9 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 838.809,33 zł,
7.10 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.008.208,00 zł do kwoty 2.526.028,67 zł,
7.11 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.008.208,00 zł do kwoty 2.526.028,67 zł,
7.12 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.892,00 zł do kwoty 388.467,00 zł,
7.13 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.800.000,00 zł do kwoty 12.032.423,02 zł,
7.14 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,06 punkty procentowe do 8,15 %,
7.15 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 4,55 punkty procentowe do 11,17 %,
7.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,01 punkty procentowe do 7,02 %,
7.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 14,30 punkty procentowe do 26,65 %,
7.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.789.147,00 zł do kwoty 40.287.956,33 zł,
7.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.780.939,00 zł do kwoty 42.813.985,00 zł,

8. W roku 2018
8.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.405.507,00 zł do kwoty  45.652.073,00 zł,
8.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.395.507,00 zł do kwoty 44.892.073,00 zł,
8.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 760.000,00 zł,
8.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.912.676,00 zł do kwoty 40.412.676,00 zł,
8.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.008,00 zł do kwoty 2.667.315,64 zł,
8.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 3.507.169,00 zł do kwoty 5.239.397,00 zł,
8.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 3.507.169,00 zł
do kwoty 5.239.397,00 zł,
8.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
do kwoty 2.514.680,56 zł,
8.9 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 682.257,54 zł,
8.10 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.707.169,00 zł do kwoty 2.724.716,44 zł,
8.11 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 3.707.169,00 zł do kwoty 2.724.716,44 zł,
8.12 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.897,00 zł do kwoty 388.806,00 zł,
8.13 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.800.000,00 zł do kwoty 10.200.000,00 zł,
8.14 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,09 punkty procentowe do 6,59 %,
8.15 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 6,05 punkty procentowe do 11,22 %,
8.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,16 punkty procentowe do 5,51 %,
8.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 14,48 punkty procentowe do 22,34 %,
8.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.112.676,00 zł do kwoty 41.094.933,54 zł,
8.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.405.507,00 zł do kwoty 43.819.649,98 zł,

9. W roku 2019
9.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.082.723,00 zł do kwoty  46.325.257,00 zł,
9.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.072.723,00 zł do kwoty 45.515.257,00 zł,
9.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 810.000,00 zł,
9.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 6.224.574,00 zł do kwoty 41.874.574,00 zł,
9.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 3.906,00 zł do kwoty 1.872.198,27 zł,
9.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 4.141.851,00 zł do kwoty 4.450.683,00 zł,
9.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 4.141.851,00 zł do kwoty 4.450.683,00 zł,
9.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
do kwoty 2.052.000,00 zł,
9.9 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 552.000,00 zł,
9.10 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.341.851,00 zł do kwoty 2.398.683,00 zł,
9.11 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.341.851,00 zł do kwoty 2.398.683,00 zł,
9.12 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
9.13 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.800.000,00 zł do kwoty 8.700.000,00 zł,
9.14 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,19 punkty procentowe do 5,47 %,
9.15 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 7,58 punkty procentowe do 10,77 %,
9.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,24 punkty procentowe do 4,43 %,
9.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 14,49 punkty procentowe do 18,78 %,
9.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.424.574,00 zł do kwoty 42.426.574,00 zł,
9.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 2.082.723,00 zł do kwoty 44.825.257,00 zł,

10. W roku 2020
10.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 1.742.108,00 zł do kwoty  47.170.744,00 zł,
10.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.732.108,00 zł do kwoty 46.160.744,00 zł,
10.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł do kwoty 1.010.000,00 zł,
10.4 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.847.612,00 zł do kwoty 42.547.612,00 zł,
10.5 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 4.846,00 zł do kwoty 2.660.718,87 zł,
10.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 4.105.504,00 zł do kwoty 4.623.132,00 zł,
10.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 4.105.504,00 zł do kwoty 4.623.132,00 zł,
10.8 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł
do kwoty 1.732.000,00 zł,
10.9 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 432.000,00 zł,
10.10 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.305.504,00 zł do kwoty 2.891.132,00 zł,
10.11 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.305.504,00 zł do kwoty 2.891.132,00 zł,
10.12 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
10.13 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.800.000,00 zł do kwoty 7.400.000,00 zł,
10.14 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 0,26 punkty procentowe do 4,67 %,
10.15 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 9,07 punkty procentowe do 9,70 %,
10.16 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 0,30 punkty procentowe do 3,67 %,
10.17 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 14,37 punkty procentowe do 15,69 %,
10.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.047.612,00 zł do kwoty 42.979.612,00 zł,
10.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.742.108,00 zł do kwoty 45.870.744,00 zł,

11. W roku 2021
11.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.620.857,00 zł do kwoty  47.849.457,00 zł,
11.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.858.857,00 zł do kwoty 46.787.457,00 zł,
11.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 762.000,00 zł do kwoty 1.062.000,00 zł,
11.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 750.000,00 zł do kwoty 1.050.000,00 zł
11.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.942.878,00 zł do kwoty 42.942.878,00 zł,
11.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 5.833,00 zł do kwoty 1.841.890,51 zł,
11.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 3.322.021,00 zł do kwoty 4.906.579,00 zł,
11.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 3.322.021,00 zł do kwoty 4.906.579,00 zł,
11.9 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 1.000.000,00 zł
do kwoty 1.712.000,00 zł,
11.10 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
11.11 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 312.000,00 zł,
11.12 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.322.021,00 zł do kwoty 3.194.579,00 zł,
11.13 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.322.021,00 zł do kwoty 3.194.579,00 zł,
11.14 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
11.15 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 6.000.000,00 zł do kwoty 6.000.000,00 zł,
11.16 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 1,94 punkty procentowe do 4,53 %,
11.17 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 9,74 punkty procentowe do 9,07 %,
11.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 2,01 punkty procentowe do 3,58 %,
11.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 12,54 punkty procentowe do 12,54 %,
11.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.142.878,00 zł do kwoty 43.254.878,00 zł,
11.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.820.857,00 zł do kwoty 46.449.457,00 zł,
11.22 w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
11.23 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
11.24 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
11.25 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,

12. W roku 2022
12.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.705.620,00 zł do kwoty  48.498.220,00 zł,
12.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1.891.620,00 zł do kwoty 47.384.220,00 zł,
12.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 814.000,00 zł do kwoty 1.114.000,00 zł,
12.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 800.000,00 zł do kwoty 1.100.000,00 zł
12.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.948.099,00 zł do kwoty 43.348.099,00 zł,
12.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 6.866,00 zł do kwoty 2.644.040,37 zł,
12.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 3.242.479,00 zł do kwoty 5.150.121,00 zł,
12.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 3.242.479,00 zł do kwoty 5.150.121,00 zł,
12.9 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł
do kwoty 2.200.000,00 zł,
12.10 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
12.11 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
12.12 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.442.479,00 zł do kwoty 2.950.121,00 zł,
12.13 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 5.442.479,00 zł do kwoty 2.950.121,00 zł,
12.14 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
12.15 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 4.000.000,00 zł do kwoty 4.000.000,00 zł,
12.16 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 4,49 punkty procentowe do 5,46 %,
12.17 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 9,47 punkty procentowe do 8,95 %,
12.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 4,54 punkty procentowe do 4,54 %,
12.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 8,25 punkty procentowe do 8,25 %,
12.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.148.099,00 zł do kwoty 43.548.099,00 zł,
12.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 705.620,00 zł do kwoty 46.498.220,00 zł,
12.22 w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
12.23 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
12.24 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
12.25 w wierszu 24f spos

ób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
 
13. W roku 2023
13.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 2.985.063,00 zł do kwoty  49.185.063,00 zł,
13.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.119.063,00 zł do kwoty 48.019.063,00 zł,
13.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 866.000,00 zł do kwoty 1.166.000,00 zł,
13.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 850.000,00 zł do kwoty 1.150.000,00 zł
13.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.144.970,00 zł do kwoty 43.744.970,00 zł,
13.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 7.949,00 zł do kwoty 1.817.595,00 zł,
13.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 2.159.907,00 zł do kwoty 5.440.093,00 zł,
13.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 2.159.907,00 zł do kwoty 5.440.093,00 zł,
13.9 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł
do kwoty 2.200.000,00 zł,
13.10 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
13.11 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
13.12 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.359.907,00 zł do kwoty 3.240.093,00 zł,
13.13 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.359.907,00 zł do kwoty 3.240.093,00 zł,
13.14 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
13.15 w wierszu 13 kwota długu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
13.16 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 4,41 punkty procentowe do 5,35 %,
13.17 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 8,79 punkty procentowe do 9,54 %,
13.18 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 4,47 punkty procentowe do 4,47 %,
13.19 w wierszu 18 zadłużenie/dochody ogółem zwiększa się o 4,07 punkty procentowe do 4,07 %,
13.20 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.344.970,00 zł do kwoty 43.944.970,00 zł,
13.21 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 985.063,00 zł do kwoty 47.185.063,00 zł,
13.22 w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
13.23 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
13.24 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
13.25 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,

14. W roku 2024
14.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.294.670,00 zł do kwoty  49.894.670,00 zł,
14.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.376.670,00 zł do kwoty 48.676.670,00 zł,
14.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 918.000,00 zł do kwoty 1.218.000,00 zł,
14.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 900.000,00 zł do kwoty 1.200.000,00 zł
14.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.272.854,00 zł do kwoty 44.172.854,00 zł,
14.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 9.082,00 zł do kwoty 2.631.707,63 zł,
14.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.978.184,00 zł do kwoty 5.721.816,00 zł,
14.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.978.184,00 zł do kwoty 5.721.816,00 zł,
14.9 w wierszu 7 spłata i obsługa długu zwiększa się o kwotę 2.200.000,00 zł
do kwoty 2.200.000,00 zł,
14.10 w wierszu 7a rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
14.11 w wierszu 7b wydatki bieżące na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł do kwoty 200.000,00 zł,
14.12 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.178.184,00 zł do kwoty 3.521.816,00 zł,
14.13 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 4.178.184,00 zł do kwoty 3.521.816,00 zł,
14.14 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
14.15 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zwiększa się o 4,35 punkty procentowe do 5,25 %,
14.16 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 7,44 punkty procentowe do 10,13 %,
14.17 w wierszu 17 spłata zadłużenia/dochody ogółem zwiększa się o 4,41 punkty procentowe do 4,41 %,
14.18 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.472.854,00 zł do kwoty 44,372.854,00 zł,
14.19 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 1.294.670,00 zł do kwoty 47.894.670,00 zł,
14.20 w wierszu 21 wynik budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
14.21 w wierszu 23 rozchody budżetu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
14.22 w wierszu 24 sposób sfinansowania spłaty długu zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,
14.23 w wierszu 24f sposób sfinansowania spłaty długu, z tego nadwyżka bieżąca zwiększa się o kwotę 2.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł,

15. W roku 2025
15.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.698.324,00 zł do kwoty  50.648.324,00 zł,
15.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.728.324,00 zł do kwoty 49.378.324,00 zł,
15.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 970.000,00 zł do kwoty 1.270.000,00 zł,
15.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 950.000,00 zł do kwoty 1.250.000,00 zł
15.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.163.028,00 zł do kwoty 44.263.028,00 zł,
15.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.267,00 zł do kwoty 1.183.880,46 zł,
15.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.464.704,00 zł do kwoty 6.385.296,00 zł,
15.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.464.704,00 zł do kwoty 6.385.296,00 zł,
15.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.464.704,00 zł do kwoty 6.385.296,00 zł,
15.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.464.704,00 zł do kwoty 6.385.296,00 zł,
15.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
15.12 w wierszu 15 planowana łączna kwota spłaty zobowiązań zmniejsza się o 0,02 punkty procentowe do 0,20 %,
15.13 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się 6,49 punkty procentowe do 10,61 %,
15.14 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.163.028,00 zł do kwoty 44.263.028,00 zł,
15.15 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.698.324,00 zł do kwoty 50.648.324,00 zł,

16. W roku 2026
16.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.842.268,00 zł do kwoty  51.042.268,00 zł,
16.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.720.268,00 zł do kwoty 49.720.268,00 zł,
16.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.122.000,00 zł do kwoty 1.322.000,00 zł,
16.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.100.000,00 zł do kwoty 1.300.000,00 zł,
16.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.136.295,00 do kwoty 44.636.295,00 zł,
16.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 11.507,00 zł do kwoty 1.829.639,00 zł,
16.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.294.027,00 zł do kwoty 6.405.973,00 zł,
16.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.294.027,00 zł do kwoty 6.405.973,00 zł,
16.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 1.294.027,00 zł do kwoty 6.405.973,00 zł,
16.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.294.027,00 zł do kwoty 6.405.973,00 zł,
16.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
16.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 5,15 punkty procentowe do 11,41 %,
16.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.136.295,00 zł do kwoty 44.636.295,00 zł,
16.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.842.268,00 zł do kwoty 51.042.268,00 zł,

17. W roku 2027
17.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.563.608,00 zł do kwoty  51.213.608,00 zł,
17.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.389.608,00 zł do kwoty 49.839.608,00 zł,
17.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.174.000,00 zł do kwoty 1.374.000,00 zł,
17.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.150.000,00 zł do kwoty 1.350.000,00 zł,
17.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.256.872,00 do kwoty 45.156.872,00 zł,
17.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 12.804,00 zł do kwoty 1.004.641,00 zł,
17.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.693.264,00 zł do kwoty 6.056.736,00 zł,
17.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.693.264,00 zł do kwoty 6.056.736,00 zł,
17.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 1.693.264,00 zł do kwoty 6.056.736,00 zł,
17.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.693.264,00 zł do kwoty 6.056.736,00 zł,
17.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
17.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 4,48 punkty procentowe do 12,04 %,
17.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.256.872,00 zł do kwoty 45.156.872,00 zł,
17.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.563.608,00 zł do kwoty 51.213.608,00 zł,

18. W roku 2028
18.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 3.942.228,00 zł do kwoty  52.042.228,00 zł,
18.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.716.228,00 zł do kwoty 50.616.228,00 zł,
18.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.226.000,00 zł do kwoty 1.426.000,00 zł,
18.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.200.000,00 zł do kwoty 1.400.000,00 zł,
18.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.383.993,00 do kwoty 45.583.993,00 zł,
18.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 14.159,00 zł do kwoty 1.872.766,00 zł,
18.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.441.765,00 zł do kwoty 6.458.235,00 zł,
18.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.441.765,00 zł do kwoty 6.458.235,00 zł,
18.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 1.441.765,00 zł do kwoty 6.458.235,00 zł,
18.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.441.765,00 zł do kwoty 6.458.235,00 zł,
18.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
18.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 4,15 punkty procentowe do 12,28 %,
18.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.383.993,00 zł do kwoty 45.583.993,00 zł,
18.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 3.942.228,00 zł do kwoty 52.042.228,00 zł,

19. W roku 2029
19.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.359.663,00 zł do kwoty  52.759.663,00 zł,
19.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.081.663,00 zł do kwoty 51.281.663,00 zł,
19.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.278.000,00 zł do kwoty 1.478.000,00 zł,
19.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.250.000,00 zł do kwoty 1.450.000,00 zł,
19.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.511.757,00 do kwoty 46.011.757,00 zł,
19.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 15.576,00 zł do kwoty 1.033.421,00 zł,
19.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 1.152.094,00 zł do kwoty 6.747.906,00 zł,
19.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 1.152.094,00 zł do kwoty 6.747.906,00 zł,
19.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 1.152.094,00 zł do kwoty 6.747.906,00 zł,
19.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 1.152.094,00 zł do kwoty 6.747.906,00 zł,
19.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
19.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 4,11 punkty procentowe do 12,22 %,
19.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.511.757,00 zł do kwoty 46.011.757,00 zł,
19.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.359.663,00 zł do kwoty 52.759.663,00 zł,

20. W roku 2030
20.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 4.711.712,00 zł do kwoty  53.511.712,00 zł,
20.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.381.712,00 zł do kwoty 51.981.712,00 zł,
20.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.330.000,00 zł do kwoty 1.530.000,00 zł,
20.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.300.000,00 zł do kwoty 1.500.000,00 zł,
20.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.685.982,00 do kwoty 46.485.982,00 zł,
20.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 17.055,00 zł do kwoty 1.898.048,00 zł,
20.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 974.270,00 zł do kwoty 7.025.730,00 zł,
20.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 974.270,00 zł do kwoty 7.025.730,00 zł,
20.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 974.270,00 zł do kwoty 7.025.730,00 zł,
20.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 974.270,00 zł do kwoty 7.025.730,00 zł,
20.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
20.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 4,05 punkty procentowe do 12,29 %,
20.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.685.982,00 zł do kwoty 46.485.982,00 zł,
20.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 4.711.712,00 zł do kwoty 53.511.712,00 zł,

21. W roku 2031
21.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.032.752,00 zł do kwoty  54.232.752,00 zł,
21.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 3.650.752,00 zł do kwoty 52.650.752,00 zł,
21.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.382.000,00 zł do kwoty 1.582.000,00 zł,
21.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.350.000,00 zł do kwoty 1.550.000,00 zł,
21.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 5.983.038,00 do kwoty 46.983.038,00 zł,
21.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 18.601,00 zł do kwoty 1.040.375,00 zł,
21.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 950.286,00 zł do kwoty 7.249.714,00 zł,
21.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 950.286,00 zł do kwoty 7.249.714,00 zł,
21.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 950.286,00 zł do kwoty 7.249.714,00 zł,
21.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 950.286,00 zł do kwoty 7.249.714,00 zł,
21.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
21.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 3,66 punkty procentowe do 12,72 %,
21.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 5.983.038,00 zł do kwoty 46.983.038,00 zł,
21.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 5.032.752,00 zł do kwoty 54.232.752,00 zł,

22. W roku 2032
22.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.439.437,00 zł do kwoty  55.039.437,00 zł,
22.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.005.437,00 zł do kwoty 53.405.437,00 zł,
22.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.434.000,00 zł do kwoty 1.634.000,00 zł,
22.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.400.000,00 zł do kwoty 1.600.000,00 zł,
22.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 6.221.009,00 do kwoty 47.521.009,00 zł,
22.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 20.213,00 zł do kwoty 1.943.799,00 zł,
22.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 781.572,00 zł do kwoty 7.518.428,00 zł,
22.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 781.572,00 zł do kwoty 7.518.428,00 zł,
22.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 781.572,00 zł do kwoty 7.518.428,00 zł,
22.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 781.572,00 zł do kwoty 7.518.428,00 zł,
22.11 w wierszu 10a wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 10.786,00 zł do kwoty 373.813,00 zł,
22.12 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 3,42 punkty procentowe do 13,04 %,
22.13 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.221.009,00 zł do kwoty 47.521.009,00 zł,
22.14 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 5.439.437,00 zł do kwoty 55.039.437,00 zł,

23. W roku 2033
23.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 5.820.958,00 zł do kwoty  55.820.958,00 zł,
23.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4.334.958,00 zł do kwoty 54.134.958,00 zł,
23.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.486.000,00 zł do kwoty 1.686.000,00 zł,
23.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.450.000,00 zł do kwoty 1.650.000,00 zł,
23.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 6.446.468,00 do kwoty 48.046.468,00 zł,
23.6 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 625.510,00 zł do kwoty 7.774.490,00 zł,
23.7 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 625.510,00 zł do kwoty 7.774.490,00 zł,
23.8 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 625.510,00 zł do kwoty 7.774.490,00 zł,
23.9 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 625.510,00 zł do kwoty 7.774.490,00 zł,
23.10 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 3,27 punkty procentowe do 13,33 %,
23.11 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.446.468,00 zł do kwoty 48.046.468,00 zł,
23.12 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 5.820.958,00 zł do kwoty 55.820.958,00 zł

24. W roku 2034
24.1 w wierszu 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 6.548.317 zł do kwoty 56.648.317,00 zł,
24.2 w wierszu 1a dochody bieżące zwiększa się o kwotę 5.010.317,00 zł do kwoty 54.910.317,00 zł,
24.3 w wierszu 1b dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.538.000,00 zł do kwoty 1.738.000,00 zł,
24.4 w wierszu 1c zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł do kwoty 1.700.000,00 zł,
24.5 w wierszu 2 wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) zwiększa się o kwotę 6.830.847,00 do kwoty 48.730.847,00 zł,
24.6 w wierszu 2e wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 106.170,16 zł,
24.7 w wierszu 3 wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) zmniejsza się o kwotę 282.530,00 zł do kwoty 7.917.470,00 zł,
24.8 w wierszu 6 środki do dyspozycji zmniejsza się o kwotę 282.530,00 zł do kwoty 7.917.470,00 zł,
24.9 w wierszu 9 środki do dyspozycji na wydatki zmniejsza się o kwotę 282.530,00 zł do kwoty 7.917.470,00 zł,
24.10 w wierszu 10 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 282.530,00 zł do kwoty 7.917.470,00 zł,
24.11 w wierszu 15a maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp zmniejsza się o 3,14 punkty procentowe do 13,59 %,
24.12 w wierszu 19 wydatki bieżące razem zwiększa się o kwotę 6.830.847,00 zł do kwoty 48.730.847,00 zł,
24.13 w wierszu 20 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 6.548.317,00 zł do kwoty 56.648.317,00 zł

Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 184/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 29 grudnia 2011 roku
Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.
W związku z bieżącą zmianą budżetu oraz uchwaleniem przez Radę Miejską w dniu
19 grudnia 2011 roku Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012 – 2034 (Uchwała
Nr XII/110/2011) dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Murowana Goślina na lata 2011 – 2034 w zakresie załącznika nr 1 jest niezbędne.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-01-13
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 14:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 512
07 maja 2016 14:19 Administrator - Dodanie załącznika [184_2011.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
07 maja 2016 14:19 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)