Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 188/2012

z dnia: 30.12.2011

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki (art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) na wykonanie usługi w zakresie utrzymania oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina na urządzeniach stanowiących własność ENEA SA Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 193.000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Marlena Zaleśna - Tytyk – Kierownik Biura Zamówień Publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
Sekretarz Anna Stern – podinspektor ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Ewa Sakowicz – referent ds. infrastruktury technicznej i usług komunalnych w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina,
członek komisji: Violetta Szałata – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Murowana Goślina

§2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-01-10
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 14:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 479
07 maja 2016 14:21 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)