Zarządzenia Burmistrza

Zarządzenie Nr 346/2012

z dnia: 18.12.2012.

w sprawie: powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 w zw. z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)) na wykonanie zadania pn.: Przebudowa i budowa dróg osiedlowych (ul. Mickiewicza, ul. Słowackiego, ul. Lipowa i ul. Krokusowa w Murowanej Goślinie). Wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 5 000 000 euro.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz U z 2001r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), zarządza się, co następuje:

§1
Powołuję do składu komisji przetargowej niżej wymienionych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Murowana Goślina:
Przewodniczący: Marlena Zaleśna–Tytyk Kierownik Biura Zamówień Publicznych,
sekretarz: Anna Stern Podinspektor ds. zamówień publicznych,
członek komisji: Ryszard Pomin – Kierownik Referatu Programowania Rozwoju i Inwestycji,
członek komisji: Andrzej Klepka – Inspektor ds. inwestycji.

§2
1. Komisja przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, a obowiązki i tryb jej pracy określa Regulamin pracy komisji przetargowej wprowadzony Zarządzeniem Nr 70/2007 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 11 czerwca 2007 r.
2. Zakończenie prac komisji przetargowej następuje z dniem podpisania umowy lub z chwilą unieważnienia postępowania.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2012-12-20
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: UMiG
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 07 maja 2016 17:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 463
07 maja 2016 17:37 Administrator - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)